Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και τῶν νοµικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικὠν Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τῶν Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης τῶν υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επιπρόσθετα το Τμήμα είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό ΣημείοΕπαφής) του Δήμου, ὁπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 [ΦΕΚ Α᾿Ιό6].

Οί επιµέρους αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι οι εξής:

Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας

 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινώνικἀ και ὀλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου,σε συνεργασία µετους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
 •  Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου [π.χκ. κλαδικές καιαναπτυξιακἐς μελέτες, μελέτες και Θέματα της Αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κλπ].
 • Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες τῶν δημοτών και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις [έργα, ενέργειες, προγράµµατα) που Θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών Και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και µέτρων.

Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογἠ προγραμμάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, µε την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικἠς οικονοµίας.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη Θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούµενα προγράµµατα.
 • Συνεργάζεται µετις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονοµικἠς ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου µε τα ευρύτερα αντίστοιχαπρογράµµατα της Περιφέρειας.
 • Συνεργάζεται µε τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμµογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικώνύποδομών [δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, µε στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
 • Διερευνά και ενημερώνει τα ὀργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των «αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου [προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα απὀ την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ].
 • Υποστηρίζει τα ὀργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου καιτών Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του δετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και τῶν Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχερησιακό πρόγραμμα.
 • Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετζουν το κόστος πραγματοποίησης µε τις εκροές των δράσεων.
 • Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστικἡ Επιτροπή.Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπἠ για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα
  • κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανἁ τακτά διαστήματα που ορίζονται µε απόφαση του Δημάρχου
  • πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιροπή έκθεση µε τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 • Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο τών προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου µε όλλους δημόσιους φορείς.
 • Παρέχει γραμµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τα Ἰμή ματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ].Αρμοδιότητες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης.

Αρμοδιότητες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης

 • Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και μεθόδους µέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων [διαδικασίες, δείκτες κλπ]. Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
 • Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτιώση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου καιτων Νομικών του Προσώπων.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών Και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξἐλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές.
 • Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και τών Νομικών Προσώπων.
 • Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμµογή τους και σε όλλες υπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί την εφαρµογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
 • Εισηγείται, παρακολουθεἰ και αξιολογεί µέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας Και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόὀκρισἠς τους στις ανάγκες των πολιτών.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογἡ συστημάτων διοίκησης ολικἠς ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου µε στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικὀτητάς του.
 • Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαµόρφωση τῶν καταλλήλων συστηµάτων προὐπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου τῶν οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπῶων, καθώς και των καταλλήλων συστηµάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγόμενων και παρεχοµένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνει µε συγκεκριμένες αναφορές τα ὀργανα του Δήμου σχετικά µε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης

 • Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήµατος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
 • Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου Καιτῶν Νομικών του Προσώπων.
 • Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό/ανασχεδιασµμόό και την εφαρµογή βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων, κατανομής  στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
 • Μεριμνἀ για την εκπόνηση των κάθε εἶδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ᾖ([Εσωτεριός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ] σε συνεργασία µετις αρμόδιες ύπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα τών διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό τῶν αναγκαίων Θέσεων εργασίας και τον προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανα θέση εργασίας και οργανωτική µονάδα του Δήμου, σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των Θέσεων {με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών]
 • Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρµογής τών εγκεκριμένων απὀ τα αρμόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικὠν συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισμών.
 • Εφαρμόζει τα εγκεκριµένα συστήµατα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρµογἠς των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισμών και ενηµερώνειτα αρμόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
 • Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Αρμοδιότητες διαχείρισης συστηµάτων ΤΠΕ

 • Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων Και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικἐς ανάγκες του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του Δήμου. Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
 • Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδοµένων σύμφωνα µε σχετικές ανάγκες του Δήμου.
 • Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήμου Και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λετουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήµατα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών για τις ανάγκες των χρηστών.
 • Μεριμνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικἁἀ συστήµατα του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίἰες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά
 • τους.
 • Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτώση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του Δήμου.

Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ

 • Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται Τα
 • αναγκαία προγράµµατα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 • Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Μεριμνάἀ για την ἁρτια λειτουργία του δικτύου τῶν κεντρικών Και περιφερειακών συστηµότων.
 • Εισηγείται για την Θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµότων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
 • Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.

Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ

Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση απόφασης ορισμού µελών της διαρκούς συντονιστικής εππροπής ΚΟ.Σ.Ε. [Κομβικό Σηµείο Επαφἠς) του Δήμου, σύμφωνα µετις κείµενες διατάξεις.

 

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κοντορούσης Φραγκίσκος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018768 opp@elliniko-argyroupoli.gr
Κολλιάτση Φωτεινή 2132018748 logistirio@elliniko-argyroupoli.gr
Δασκαλάκη Κωσταντίνα 2132018769 opp@elliniko-argyroupoli.gr