Αρμοδιότητες

 • Την συντήρηση και επισκευἠ των σχολικών και δημοτικών κτιρἰων και εγκαταστάσεων καθώς Και των κτιρίων των παιδικών σταθμών
 • Τη συντήρηση και επισκευή των υπαίθριων εγκαταστάσεων του Δήμου [πλατεες, πάρκα, παιδικές χαρές)
 • Τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων υδροδότησης των σχολικών και δημοτικών κτιρίων καθώς και των πλατειών και παιδικών χαρών.
 •  Τη συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτοροφωτισμού της πόλης σε δρόμους, πλατείες Και παιδικές χαρές.
 • Συντηρεί και επισκευάζει το δίκτυο ηλεκτροδότησης των υπαίϊθριων χώρων διαφόρων εκδηλώσεων.
 • Συντηρεί και επισκευάζει το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού των σχολικών και δημοτικών κτρἰων και εγκαταστάσεων, των παιδικών σταθμών, του φωτισμού ανάδειξης των διαφόρων κτιρίών, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
 • Συντηρεί και επισκευάζει τα δίκυα τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστηµάτων πυρανίχνευσης-πυρασφάἀάλειας και κλοπής, όταν υπάρχει η δυνατότητα µε το κατάλληλο προσωπικό.
 • Φροντίζει για τον έλεγχο καλἠς λειτουργίας των σειρἠνων των διαφόρων κτιρἰων.
 • Ἐχει την υποχρέωση της επικοινωνίας µε τις διάφορες υπηρεσίες και Ιδιαίτερα µε τη ΔΕΗ, την αναφορά των διαφόρων προβλημάτων και τη συνεργασία ὁπου απαιτείται για την επίλυση αυτών.
 • Επιβλέπει τους διάφορους εργολάβους που εκτελούν εργασἰες εντός των ορίων του Δήμου ώστε να αποφεύγονται ζημιές στο ὄἰκτυο ηλεκτοροφωτισμού της πόλης ἡ, εάν αυτές συμβούν, να αποκαθίστανται ἐγκαιρα.
 • Εκτελεί αυτοψίες ὁπου δημιουργούνται προβλήµατα και έχει την εποπτεία για την αποκατάσταση του πλημμελούς φωτισμού της πόλης.
 • Συντηρεί και επισκευάζει τον ηλεκτρομηχανολογικὀ εξοπλισμό και τις κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις του Δήμου.
 • Συγκροτεί συνεργεία καθαρισμού φρεατίων ὁταν υπάρχει η δυνατότητα µε το αντίστοιχο προσωπικό.
 • Εκτελεί εργασίες συντήρησης και επισκευής οδών, πεζοδροµίων, πλατειών, παιδικών χαρών και των υπαίθριων χώρων των σχολικών και δημοτικών κτιρἰων.
 • Εκτελεἰ εργασίες απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
 • Εκτελεί εργασίες σήμανσης οδών και εγκατάστασης πληροφοριακών πινακίδων, καθώς και εργασίἰες επισκευἠς και στερἐώσης των πινακίἰδων αυτών.
 • Εκτελεί εργασίιες διαγρἀάμµµισης οδών, διαβάσεων, πεζών, λαϊκών αγορών.
 • Με την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού εκτελεί τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων και γραφείων του Δήμου.
 • Συγκροτεἰ, οργανώνει και διοικεί συνεργείο άμεσης επέµβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων αι επειγόντων περιστατικὠν σε µη εργάσιµες ηµέρες.
 • Έχει στενή, καλή και άμεση συνεργασία µε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και µε ύπηρεσίες µη δηµοτικές, π.χ. σχολεία.
 • Όπου απαιτείται και υπάρχει δυνατότητα, εκτός της συντήρησης και επισκευής των διαφόρων εγκαταστάσεων, εκτελεἰ καιτις απαιτούμενες κατασκευές σε ὀλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις για την πλήρη και ομαλή λειτουργία αυτών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βελιώτης Σπυρίδων Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2131600170, 2109600919
Κρανιά Ελένη 2131600171 syntirisi@elliniko-argyroupoli.gr
Νικολάου Όλγα 2131600170, 2109600919 syntirisi@elliniko-argyroupoli.gr