Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και µεριμνάἁ για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμµότων, δράσεων και µέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του
 • Δήμου.
 • Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εφαρμµογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και µε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστηµάτων για την αποκοµιδή Και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
  • Τη διαχείριση, σύμφωνα µετον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των.  στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινἠς αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλώσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης
  • Την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ).
  • Την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.
 • Ελέγχει και εισηγείται τη ρὐθμιση Θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφώνα µε τις δικαιοδοσιες που δίδονται στο Δήμο µετις ισχύουσες διατάξεις. Τα Θέματα αυτά αφορούν ιδίως :
  • Την Ιδρυση και λετουργία σφαγείων.
  • Τον καθορισμό των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
  • Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανἁπλαση περιοχών.
  • Την παροχή γνώµης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχερησιακών Περιοχών [8.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ ἀρθρο ὃν. 2545/1957 {φεΚκ 254, A’), σε συνεργασία µετην υπηρεσία Πολεοδομίας.
  • Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [π.χ.του προγράµµατος Καθαρές Ακτὲς – Καθαρὲς Θάλασσες ).
  • Τη λήψη προληπτικώὠν και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων απὀ εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρἰσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 µέτρων από τα ὁριά τους. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης τῶν υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
 • Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου [συστήματα και
 • προγράµµατα ανακύκλωσης).
 • Μεριμνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 • Παρέχει γραμµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραϊἰώση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, Θέματα
 • προσωπικού κλπ].

 

Αρμοδιότητες Πρασίνου

 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση τῶν συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφἀλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου, των αρδευτικών δικτύων και τών γεωτρήσεων του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικἐς προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσμµατικἡ και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου [τεχνικά µέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ].
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία απὀ την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου [φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ].
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελἐχκώση των διαφόρων συνεργειών εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 • Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρµογἡ προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
 • Διαμορφώνει τα αναλυτικἁ περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση τῶν εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 • Διενεργεί µετα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας,
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλἠ κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τµήµατος.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τµήµατος.

Αρμοδιότητες Αλιείας

 • Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την ἁσκηση εποπτείας και ελἐγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχἠ δικαιοδοσίας του Δήμου
 • Ερευνά και μελετά κάθε Θέμα για την ανάπτυξη της αλιεας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριμνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
 • Παρακολουθεἰ την ρύπανση και την μόλυνση του υδἀτινου περιβάλλοντος και μεριμνά για την κατάρτιση μελετών καιτην εφαρμµογἡ προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που ἔχουν σχἐση
 • µε την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση τῶν αλιευτικών πόρων.
 • Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, µἰσθωση και αναµἰσθωση υδότινων εκτάσεων για την δρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση ἁδειας ίδρυσης και λετουργίας τους.
 • Εισηγείται τη µἰσθώση µε δημοπρασία τῶν ιχθυοτρόφων υδάτων εν γένει, και καθορίζει την προστατευτικἠ ζώνει πέριξ του τοποθετούμενου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους
 • παραλιακούς χώρους. Παρακολουθεἰ την εφαρµογή των όρων των συμβάσεων εκµίσθωσης, υπό του δημοσίου, των Ιχθυοτρόφων υδότων.
 • Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιεας στα εσωτερικἀ ὑδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα ἐντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, ὑδατοκαλλιεργειών και προστασίας τῶν υδάτινων οικοσυστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα.
 • Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τοµέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
 • την καταστροφή, εκποἰηση και ἐγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ἡ= διάθεσης τῶν δηµευθέντων υλικών και µέσων αλιείας.
 • την έγκριση ἡ ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης απὀ τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικἀ σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.
 • τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ἡ σε ερευνητικἀἁ Ιδρύματα ἡ σε νοµικά πρόσωπα του δημόσιου τοµέα των πλωτών µέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δηµεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
 • την ἐγκριση για διενέργεια αθλητικἠς αλιείας.
 • την επιβολἠ κυρώσεων σε ὁσους δεν παρέχουν πληροφορλιες σχετικά µε την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτκὠν σκαφών.
 • την έγκριση της χορήγησης, απὀ τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελµατικἁ ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας.
 • την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.
 • τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόµισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.
 • τη σύσταση τριµελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
 • την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών καιτην παροχή σε ουτος τεχνικών οδηγιών.
 • την παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ἡ διαρρύθμιση που αφορά ἡ θίγει τα κρηπιδώµατα και τη χερσαία ζώνη των ικθυοσκαλών.
 • τον καθορισμό προστατευτικής ζώνης εκμισθούμενου ιχθυοτροφείου.
 • την επιβολἠ ποινών και αποβολἠς ελεύθερων αλιέων απὀ µίἰσθιο, συνεπεία αλιευτικής παράβασης.
 • την αύξομείώση των συμβατικών δόσεων µἰσθωσης ιχκθυοτροφείου σε ιδιώτες.
 • τη µείώση ἡ πλήρη απαλλαγή απὀ το συμβατικὀ µἰσθωµα, λόγω αδυναμίας αλιευτικής εκμετάλλευσης.
 • τη λύση μίσθωσης ιχθυοτροφείου.
 • την παράταση της μίσθωσης ιχθυοτροφείου.
 • την εκµίσθωση ιχθυοτροφείου χωρίς δημοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καιτον καθορισμό του µισθώματος.
 • τη γνωμοδότηση για την παραχώρηση, µἰσθωώση και αναµίσθωση υδάτινών εκτάσεων για την ἵδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ἡ ημµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση ἀδειας ἱδρυσης και λειτουργίας τους.
 • την ἐγκριση περιβαλλοντικών ὁρωῶων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
 • τον καθορισμό της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας.
 • την ίδρυση ιχθυοσκαλών και τον καθορισμό της έδρας αυτών.
 • Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τοµέα της αλιείας στην περιοχἠ του Δήμου, σύμφώνα µε τις δικαιοδοσἰες που δίδονται στο Δὴμο µετις ισχύουσες διατάξεις. Οι όδειες αυτές αφορούν Ιδίως:
 • τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιµαστικἠς αλιείας,
 • τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
 • τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγἠς ερευνών.
 • τις επαγγελµατικές άδειες αλιείας.
 • τη µεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής ἁδειας αλιείας σκάφους.
 • την αντικατάσταση µηχανής αλιευτικού σκάφους.
 • την ἀδεια αλιείας γόνου ιχθύῶν και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.
 • την ἱδρυση συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρἰων συσκευασίας και µεταποίησης κατεψυγµένων αλιευμάτων.
 • Αντιµετωπίζει θέματα και εισηγείται µέτρα που αφορούν τη διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κιάτου Λεμονιά Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132026064 prasino@ellniko-argyroupoli.gr
Σταματάτος Στάθης 2132026062 prasino@ellniko-argyroupoli.gr
Μαλτέζου Παναγιώτα 2132026061 prasino@ellniko-argyroupoli.gr