Αρμοδιότητες

  • Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας τῶν δημοτικών κοιµητηρίων σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τους εἰδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
  • Μεριμνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση ἁδειας ταφής και αποτέφρώσης νεκρών.
  • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κἀθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µετη λειτουργία των δημοτικών κοιµητηρίων.
  • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετζονται µετις οικονομικές δοσολημψἰες των πολιτών ως προς τη λειτουργία τῶν κοιµητηρἰῶν και συνεργάζεται µετις οικονοµικές υπηρεσιες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών.
  • Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση τῶν χώρων των κοιµητηρἰων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή τῶν τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιµητηρἰών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Φιλόσοφος Ευθύμιος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132026012