Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Τµήµατος Ανθρώπινου Δυναμικού Αρμοδιότητες σε θέµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμµογή των διαδικασιών Και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου µετο προσωπικὀ του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 • Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που Θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τοµέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό τῶν αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητικἠ ενότητα του Δήμου σε συνεργασία µετο Γραφείο Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση/επικαιροποίηση τῶν περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων.
 • Παρακολουθεἰ την κἀλυψη των διαφόρων Θέσεων εργασίας στις διοικητικἐς ενότητες του Δήμου µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών ὁσο καιτην απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Εισηγείαι, έπειτα απὀ σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσμµατικότερη κἀλυψη των επιµέρους Θέσεων εργασίας µε βάση τα προσόντα των στελεχών.
 • Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κὀλυψη θέσεων.
 • Μεριμνά για την εφαρμµογἡ του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση τῶν σχετικών στοιχείων.
 • Εισηγείται και παρακολουθεἰ την υλοποίηση µέτρων επιπρὀσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου {[π.χ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου, παιδικοί σταθµμοί κλπ].
 • Μεριμνά για την ανάππυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου µε τον προσδιορισμὀό των αναγκών βελήωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων καιτην εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων µέτρων βελτίώσης.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεἰ την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 • Μεριμνά για την βελτιἰώση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στο Δήμο µε τον σχεδιασμὀ, την εισήγηση καιτην οργάνωση σχετικὠν προγραμμάτων [π.χ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλτ.

Αρμοδιότητες σε θέµατα µητρώων και διαδικασιών προσωπικού

 • Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου µε το ανθρώπινο δυναμικό του [π.χ. θέµατα μισθολογικἀ, ὠραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ].
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση τῶν διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κἀλυιψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες.
 • Τηρεἰ τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποἰο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής Και οικογενειακἠς του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην εργασιακή του ζωή [προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές Θἐσεων εργασίας, αμοιβές, ἀδειε, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογἡ όλων τῶν διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση τῶν εργαζομένων, σύμφωνα µετις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ὠραρίου, ἐγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ].
 •  Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μµεταβολές των στοιχεἰων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει ἐγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται ἐγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απὀδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συνεργάζεται µετους Προϊσταμένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου καιτους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακἁἀ Θέματα [διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαοιώσεων προς το προσωπικό κλπ].
 • Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για Θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την Θέσπιση και την εφαρµογή των κανόνων υγιενής και ασφἀλειας των εργαζομένων, σύμφωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητικἠ υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσιες τους στο Δήμο σύμφώνα µετις αρμοδιότητς τους που καθορἰζονται απὀ την ισχύουσα νοµοθεσία. Σύµφωνα µετις αρμοδιότητες αυτές:
  • τεχνικός ασφαλείας παρέχε προς τα ὀργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπουςτους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ἡ προφορικά, σε Θέματα σχετικἀ µετην ασφἀλεια της εργασίας καιτην πρόληψη των εργατικὠν ατυχημάτων.
  • Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα ὀργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπουςτους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ἡ προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωμµατική και ψυχικἠ υγεία τῶν εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρµογἠ τῶν µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
  • Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γεροντή Έφη Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018741 prosopiko@elliniko-argyroupoli.gr
Θεοχάρη Δήμητρα 2132018740 prosopiko@elliniko-argyroupoli.gr
Μέγα Αικατερίνη 2132018779 prosopiko@elliniko-argyroupoli.gr
Πισπίτσου Γεωργία 2132018709 prosopiko@elliniko-argyroupoli.gr
Φεραδούρου Μαρίνα 2132018703 prosopiko@elliniko-argyroupoli.gr