Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες σε θέµατα δηµοτικής κατάστασης

 • Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δηµοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετηµένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
 • Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγἡ επωνύμου, καθώς καιτην πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου απὀ παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γἀμο των γονέων τους ἡ είναι αγνώστων γονέων.
 • Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνικἡ ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική Ιθαγένεια.
 • Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
 • Ενημµερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν απὀ τα τηρούµενα στοιχεία.
 •  Εκδίδει κάθε ε;iδους πιστοποιητικἁ ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 • Συνεργάζεται µε άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί,
 • Μεριμνά για την τήρηση τῶν υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν απὀ την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.

Αρμοδιότητες σε θέµατα Ληξιαρχείου

 • Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικἁ γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφἑρεια του Δήμου [γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται µε αυτά π.χ. διαζύγια], σὐμφώνα µε τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 • Τηρεἰ αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 • Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικὠν πράξεων ή άλλα θεσμµοθετηµένα πιστοποιητικά.
 • Ενηµερώνει τα αντίστοιχα Ἰμήµατα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία τῶν µητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 • Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρἰσκονται καταχωρημένες εκεἰ.

Αρμοδιότητες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

 • To Τµήµα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν απὀ την ισχύουσα νοµοθεσία περί Ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µετις ισχύουσες διατάξεις:
 • Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικἀ και τα προώθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιογράφηση καιτις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Καραγεώργης Αθανάσιος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018717 dimotologio@elliniko-argyroupoli.gr
Μπουρνέλη Μαριάννα Ληξιάρχος 2132018714 liksiarxeio_argyroupoli@elliniko-argyroupoli.gr
Μπαμπίλη Ευαγγελία 2132018718 dimotologio@elliniko-argyroupoli.gr
Ρούντα Αφροδίτη 2132018716 dimotologio@elliniko-argyroupoli.gr
Πανταζή Φρειδερίκη 2132018729 dimotologio@elliniko-argyroupoli.gr