Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

 • Παρέχει κάθε είδους διοικητικἠ και γραμµατειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικἁ αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδἠ το Δημοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµικἠ Επιτροπή, την Επιτροπη Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστικἠ Επιτροπή [οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικὠν συνεδριάσεων, παραγωγῆ, διεκπεραϊώση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ].
 • Παρέχει κάθε εἰδους διοικητικἠ και γραμμµατειακἡ υποστήριξη προς τα ατομικἀ διοικητικά αιρετὰ ὀργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συµβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδηµάρχους, καθώς και το Γενικό Διευθυντή [οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραϊώση, διαχείριση και αρχειοθέηση εγγρἀφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων κλπ].
 • Παρέχει διοικητικἠ υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπἠ Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ἐνταξης Μεταναστών, την Επιροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συµβουλίου, καθώς και προς το Συμµπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 • Παρέχει γραμµµατειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
 • Μεριμνά για την ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
 • Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους καιτην παραλαβή και διεκπεραἰώση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

Λοιπές αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας

 • Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφἀλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσώωπικού του Δήμου.
 • Παρέχει γραμμµατειακἡ υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της. [ήρηση πρώὠτοκόλλου, διεκπεραἰώση και αρχειοθέηση αλληλογραφίας, Θέματα προσωπικού κλπ].
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κἐντρου του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εὑρυθμη λειτουργία τῶν αποκεντρωµένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σπανός Βασίλειος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018757 protokollo@elliniko-argyroupoli.gr
Γραμματικοπούλου Ελισσάβετ 2132018739 protokollo@elliniko-argyroupoli.gr
Παπαγεωργόπουλος Γεώργιος 2132018746 protokollo@elliniko-argyroupoli.gr
Μητσοπούλου Κωσταντίνα 2132018700 protokollo@elliniko-argyroupoli.gr