Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Οργάνωσης, Εποπτείας και Υποστήριξης Αθλητικών Προγραμμάτων

 

 • Εισηγείται στο Δ.Σ. ἑως την 301 Απριλίου εκάστου έτους τον αναλυτικό προγραμματισμό των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου για την επόμενη αθλητική περἰοδο και έχει την ευθύνη της εφαρµογής και εκτέλεσης του εγκεκριµένου προγράµµατος.
 • Εισηγείται στην οικία Διεύθυνση το ὠρολόγιο πρόγραµµα τῶν αθλητικών προγραμμάτων.
 • Ενημερώνει – κοινοποιεί στους πολίτες τις δράσεις του αθλητισμού στον Δήμο και επιμελείται την αλληλογραφία καιτις εγγραφές των αθλητικών προγραμμάτων.
 • Ἐχει την ευθύνη της οργάνωσης και εποπτείας των αθλητικών προγραμμάτων που υλοποιείο Δήμος, καθώς και των αθλητικὠν προγραμμάτων ΑΜΕΑ.
 • Παρακολουθείἰ τις επιδόσεις των αθλουμένων και ενημερώνει τους ίδιους ή, επί ανηλίκων, τους κηδεµόνες τους για την πορεία τους, τηρώντας παραλλήλως µητρώο αθλουµένων και αθλητικών προγραμμάτων.
 • Προωώθεί, εφαρμόζει και ενισχύειτον Μαζικό Αθλητισμό.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δηµοτικὠν δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράµµατα και δράσεις στον τοµέα του Αθλητισμού.
 • Φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση του αθλητικού υλικού και ενημερώνει εγγράφως την οικία Διεύθυνση γιατις ανάγκες σε αθλητικό υλικό.

 

Αρμοδιότητες Αθλητικών Εκδηλώσεων

 

 • Εισηγείται στο Δ.Σ. έως την 30η Απριλίου εκάστου ἐτους τον αναλυτικό προγραμματισμό των αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου για την επόμενη αθλητική περἰοδο και ἐχει την ευθύνη της εφαρµογής και εκτέλεσης του εγκεκριµένου προγράµµατος.
 • Έχει την ευθύνη του αθλητικού σκέλους της διοργάνωσης των αθλητικών εκδηλώσεων που υλοποιεί ο Δήμος.
 • Συνεργάζεται µε τη σχολικἠ Κοινότητα του Δήμου καθώς και µε τους τοπικούς φορείς, διοργανώνοντας αθλητικές εκδηλώσεις που προάγουν τον αθλητισμό της πόλης.
 • Τηρεί αρχείο των αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Ενηµερώνει – κοινοποιεἰ στους πολίτες τις Αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου.

 

Αρμοδιότητες Ελέγχου Λειτουργίας και Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 

Ευθύνεται για την συντήρηση Και διαχείριση των Αθλητικών εγκαταστάσεων και το ὠρολόγιο πρὀγραμμα τῶν γηπέδων.

Συνεργάζεται µε τα αθλητικά σωματεία του Δήμου µας και µε τα Δημοτικά αθλητικά προγράµµατα για την οµαλἠ φιλοξενία τους στις Δημοτικές Αθλητικές εγκαταστάσεις.

Εισηγείται τρόπους βελτίωσης της ποιοτκἠς κατάστασης και απόδοσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει αθλητικού εξοπλισμού του Δήμου.

Ενημερώνει και συνεργάζεται µε τα αρμόδια τμήματα του Δήμου για τυχόν βλάβες που συμβαίνουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Ευθύνεται και εισηγείται στην οικεία Διεύθυνση για την στελέχωση προσωπικού που απαιτείται για. την καλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων [φύλακες, καθαριότητα Τεχνικό προσωπικό).

Ενημµερώνει τους Αθλητικούς Συλλόγους και το κοινό για το ετήσιο ωρολόγιο πρόγραµµα των Αθλητικών εγκαταστάσεων

Φροντίζει για την συντήρηση και αποκατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού και ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γιατις ανάγκες σε αθλητικὀ εξοπλισμό.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Λανές Βασίλειος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018783 athlitismos@elliniko-argyroupoli.gr