Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμµογἡ πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τοµέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικοὺ πολιτισμού, την προβολἡ τῶν
 • πολιτιστικὠν αγαθών καιτων πολιτιστικὠν έργων που παράγονται σε τοπικὀ επίπεδο.Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις ὁπως:
  • Οργάνωση και λειτουργία:
  • Βιβλιοθήκης
  • Εργαστηρἰων τέχνης ὁπως: Εργαστἠρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεατρικό Εργαστήρι, Χορωδία, Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών, Μοντέρνων Χορών, Σχολή Κρουστών Οργάνων, Θεατρικό και Μουσικὀ Παιχνίδι, Παιδικἡ και Εφηβική Θεατρική σκηνή, Εργαστήρι Φωτογραφίας και κινηματογράφου
  • Εργαστήρι κοπτικής ραπτικής και κεντήµατος μηχανής κ.ἀ.
  • Ωδείου
  • Φιλαρμονικἠς
  • Πινακοθήκης
  • Μουσείου λαογραφικού περιεχοµένου και ψηφιακἠς απεικόνισης πολτιστικώὠν αγαθών.
  • Διοργάνωση πολιτιστικὠν προγραμμάτων [Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών, εκπαιδευτικά προγράµµατα, κινηματογραφικές προβολές, διαγωνισµοἱ ποίησης και λογοτεχνίας], ετήσιων εκδηλώσεων µε συγκεκριμένη κάθε φοράἀ Θεματολογία που Θα αφορούν τοµείς της τέχνης , της επιστήµης καιτου πολιτισμού γενικότερα.
 • Προστασία μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
 • Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων.
 • Παρεμβάσεις για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοϊκων του Δήμου στο εορύ πεδίο (πολιτισμός), ἐτσι ὥστε απὀ αποδέκτες να καταστούν ενεργἀ, συνειδητά υποκείμενα.
 • Διοργάνωση κοινωφελών εκδηλώσεων υπέρ τρίτων.
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων τῶν μαθητικών κοινοτήτων.
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών και λαογραφικών σωματείων της πόλης και η απὀ κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διατήρηση των εθίμων και παραδόσεων της πατρίδας µας.
 • Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικὀ, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα στον τοµέα του Πολιτισμού.
 • Φροντίζει για την οργάνωση και παράδοση µαθηµάτων, διοργανώνει εκδηλώσεις και παραστάσεις των εργαστηρἰων, τηρεί µητρώο σπουδαστών και εισπρἀττει δίδακτρα.
 • Φροντίζει για την ασφἀὀλεια και την καλἠ λετουργία των εγκαταστάσεων πολιιστικὠν αιθουσών και θεάτρων, μηχανημάτων, Ιματισμού και εν γἐνει εξοπλισμού και μεριμνά για τη συντήρηση, βελτίωση, καθαριότητα και επισκευή τους.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλἠ κατάσταση των ηχητικών και φωτιστικών συστηµάτων και γενικά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεσή τους στις σκηνές και γενικἀ στου διαμορφώμένους χώρους τῶν εκδηλώσεων, καθώς και για. τον χειρισμό και λετουργίας τους κατά τον χρόνο τῶν γενικών δοκιμών και των παραστάσεων.
 • Εισηγείται τρόπους βελτίιώσης της ποιοτικής κατάστασης και απόδοσης των εγκαταστάσεων και του εν γένει εξοπλισμού.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα και την εωπρέἐπεια του συνόλου των εγκαταστάσεων.
 • Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικὠν πολιτιστικὠν Θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µετις δικαιοδοσίἰες που δίνονται στο Δήμο για τις ισχύουσες διατάξεις:
 • Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπἠ Φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
 • Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χὠρικἡ αρμοδιότητα του Δήμου.
 • Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ἵδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων [Ωδείων, μουσικών σχολών, χορώδιών, συμφώνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων µουσικἠς δωματίου)
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νοµικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράµµατα και δράσεις στο τοµέα του πολιτισμού.

Αρμοδιότητες Βιβλιοθήκης

 • Φροντίζει για την προαγωγἠ του μορφωτικού επιπέδου των κατοἰκών.
 • Μεριμνά για την αὑξηση του αναγνωστικού κοινού.
 •  Αναπτύσσει τις κατάλληλες δημόσιες σχέσεις ώστε, µέσω αυτών, να βελτιώνεται η προς το κοινό εικόνα της βιβλιοθήκης.
 • Επιµελείται της προβολής του έργου της, µε εκδόσεις, ενηµέρωση των µέσων μαζικής επικοινωνίας, εκθέσεις και λοιπές εκδηλώσεις, ξενάγηση επισκεπτών στην βιβλιοθήκη, τηρεἰ τα ανάλογα αρχεία εισαγωγἠς όλου του βιβλιακού υλικού, τις καρτέλες των µελών, τις δισκέτες των Η/Υ, αναπτύσσει την συνεργασία µε άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς, ενώσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικὀ.
 • Παρακολουθεί τις ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις της βιβλιοθηκονοµίας, καθορίζει, αναθεωρεί και προσαρμόζει τα κριτήρια και τα πρὀτυπα (κώδικες, συστήµατα) σύμφωνα µε αυτές.
 • Εισηγείται το ετήσιο αναλυτικό πρόγραµµα δραστηριότητας της βιβλιοθήκης, συμβάλλει στην διαμόρφωση του προὐπολογισμού και έχει την ευθύνη της εφαρµογἠς και εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράµµατος.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα και εποπτεία των χώρων απὀ φθορές των χρηστών που ἐχει στην ευθύνη του και εἶναι υπεύθυνο για την ομαλή λετουργία αυτών.
 • Επεξεργάζεται συστηματικά στατιστικἀ στοιχεία, συγκεντρώνει ντοκουμέντα, κάνει εκθἑσεις — αναφορές και ειδικές έρευνες σχετικἀ µετο έργο της βιβλιοθήκης.
 • Μελετά την παροχἡ νέων υπηρεσιών µε την εφαρµογή μεταξύ ἀλλων σύγχρονων τεχνολογικώὠν μεθόδων, ὁπως οἱ εφαρμογές Η/Υ µε επιλογή προγραμμάτων σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και συμβατά µε ελληνικἀ και ξένα διαδίκτυα.
 • Φροντίζει για την συνεχἠ ενηµέρωση για προγράµµατα επιμόρφωσης του προσωπικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικὀ
 • Μελετά την εξειδίκευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης µε την συμμετοχή του σε ανάλογα προγράµµατα που οργανώνουν είτε η ίδια η βιβλιοθήκη εἶτε ὀλλα ιδρύματα και οργανισμµοἰ.
 •  Εισηγείται τους όρους συμμµετοχἠς του προσωπικού σε αυτά τα προγράµµατα.
 • Τηρεί βιβλίο εισαγωγἠς για όλα τα έντυπα και ἀλλο υλικό της βιβλιοθήκης που αποκτά µε αγορές, µε ανταλλαγές, δωρεές, κληρονομιές ἡ κληροδοτήματα και κρατά στατιστικἀ στοιχεία
 • ενημερώνοντας κάθε τἐλος του ἐτους το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Ἐχει την ευθύνη της επιλογής του βιβλιακού υλικού, καθώς και της εφαρμµογἠς των ὁρων αγοράς του, μετά απὀ την σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συµβουλίου.
 • Τηρεί ιδιαίτερο αρχείο για τις περιοδικές εκδόσεις [εφημερίδες — περιοδικἀ], επιμελείται το υπό καταστροφἠ υλικό λαμβάνοντας υπόψη την ὑπαρξη πολλαπλών αντιτύπων, ημερομηνία ἐκδοσης και συχνότητα χρήσης.
 • Έχει την εωθύνη για την βιβλιοθηκονομµικἠ επεξεργασἰα του βιβλιακού και ὀλλου υλικού, σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα περιγραφικἠς καταλογογράφησης και Θεματικής ευρετηρίασης. συντάσσει καταλόγους µε βάση καθορισµένους κανόνες, ὁπως τον δελτιοκατάόλογο, τον τοπογραφικὀ δελτιοκατὀλογο, το θεματικό ευρετήριο, κλπ.
 • Παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την εξυπηρέτηση των χρηστών µέσω του συστήµατος δανεισμού, µετην πληροφόρηση για το υλικό της βιβλιοθήκης και τον τρόπο χρήσης του υλικού.
 • Επιμελείται και φροντίζει για την σωστή λειτουργία του δανεισμού, σύμφώνα πάντα µε τους κανόνες που τον διέπουν [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ) και κρατά στατιστικἁ στοιχεία αύξησης νέων µελών.
 • Μελετά την αξιοποίηση χειρογράφων, σπἀνιων εκδόσεων και είδικών συλλογών.
 • Φροντίζει για την συντήρηση και αποκατάσταση του βιβλιακού υλικού, διατηρώντας μονάδα βιβλιοδεσίας.

Αρμοδιότητες Δημοτικού Ωδείου

Η καλλιτεχνικἠ διεύθυνση του Ωδείου ανήκει στον εκάστοτε καλλιτεχνικό διευθυντή.

Το Γραφείο Ωδείου ἐχειτις εξἠς αρμοδιότητες:

 • Πιάνου
 • Κιθάρας
 • Βιόλας
 • Βιολοντσέλου
 • Ὑποχρεωτικὼν Θεωρητικών
 • Ανωτέρων Θεωρητικώὠν
 • Προπαιδείας
 • Μονωδίας
 • Βυζαντνὴς Μουσικἠς
 • Φλάουτου– Φλογέρας
 • Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζούκι, οὐὖτ, τζουράἀ, ταμπουράἀ)
 • Κανονάκι
 • Ηλεκτρικἠς Κιθάρας
 • Ακκορντεόν
 • Συνοδεία πιάνου
 • Κλασσικά κρουστά
 • Ορχήστρα Εγχόρδων
 • Παιδικό σύνολο εγχόρδων
 • Βυζαντινή Χορωδία
 • Παιδική Χορωδία
 • Ορχήστρα Κιθαριστών
 • Λαϊκή Μαθητική Ορχήστρα
 • Φλογέρα
 • Μοντέρνο πιἀὰνο
 • Αρμόνιο
 • Ακκορντεόν
 • Ηλεκτρική Κιθάρα
 • Τραγούδι
 • Σαξόφωώνο

Σχολἠ Ελληνικἠς Παραδοσιακἠς Μουσικής:

 • Μπουζούκι
 • Ούτι
 • Μπαγλαμάς
 • Μαντολίνο
 • Ταμπουράς
 • Τζουράς
 • Κανονάκι
 • Βιολί

 

 • Επιµελείται για την ἐγκαιρη διαµόρφωση σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Παρακολουθεί τις επιδόσεις των σπουδαστών και ενημερώνει τους γονείς ή τους κηδεµόνες τους για την πορεία τους.
 • Διοργανώνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προάγουν τη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Συνεργάζεται µε τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα µε τα μουσικἀ σχολεία συμβάλλοντας στην απὀ κοινού διαµόρφωση προγραμμάτων µουσικής εκπαίδευσης.
 • Έχει την ευθύνη για την ἐκδοση και διάθεση ενημερωτικών δελτιων, φυλλαδίων και γενικά ἐντυπου υλικού για τις παρεχόμενες σπουδές.
 • Τηρεί Αρχείο Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και ολων των διεξαγόμενων εκδηλώσεων της αρμοδιότητάς του.
 • Τηρεί Μητρώο Σπουδαστών.
 • Συνεργάζεται µε το Γραφείο Πολιτισμού Διοργάνώωσης Εκδηλώσεων για την διοργάνωση εκδηλώσεων της αρμοδιότητάς του.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κότιαλη Μαρία Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132026004 politismos@elliniko-argyroupoli.gr
Γκούμα Γιάννα 2132026003 politismos@elliniko-argyroupoli.gr
Πανταλού Ειρήνη 2132026007