Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Οἱ αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα αφορούν κυρίως στο συντονισμος των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικων στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται απὀ τα πολιτικά ὀργανα του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

  • Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατα την σκηση του έργουτους, σε συνεργασία µετους αντήστοιχους προϊσταµένους.
  • Μεριμνά για την επεξεργασία απὀ τις αρμόδιες υπηρεσίες των Θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συµβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωης και της Εκτελεστικής Επιροπής σύὐμφώνα µε την ημερήσια διάταξη ἡ έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραιτητο απὀ τον Προεδρότους,
  • Παρακολουθεἰ τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικἠς Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  • Μεριμνά για την ἐγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ἡ τις συγκεκριμένες αποφἀσεις και ενημερώνει σχετικἁ την Εκτελεστικἡ Επιτροπή.
  • Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δημο και μεριμνα για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικἠς δράσης τῶν υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογἡ της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτώση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και τῶν τεχνικών µέσων του Δήμου.