Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχἠ διοικητικἠς βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειµενική αδυναμία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ἡ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ]. Ειδικότερα το Γραφείο :

  • Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήµατα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση τών δημοτών που ἐχουν αντικειµενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ἡ στα ΚΕΠ και χρειάζονται για έλθουν σε επαφή µετις επιµέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους.
  • Μεριμνά για τη δηµιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση τών ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους.
  • Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών µε βάση τις σχετικἐς διαδικασίες και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, µε την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου ὁσο και των δικτύων εθελοντών.
  • Συνεργάζεται µε τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ.
  • Σχεδιάζει και προωθεί κάθε όλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών µε αντικειµενικἡ αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ἡ στα ΚΕΠ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σπαή Ματίνα 15415 dimotis@elliniko-argyroupoli.gr