Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Τµήµατος Πολεοδομικών Εφαρμογών

 • Ελέγχει την εφαρμµογή ρυμοτομικών και πολεοδομµικών σχεδίων, σύμφώνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται στο Δήμο µετις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν Siac:
 • Τον έλεγχο εφαρµογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής.
 • Τον έλεγχο και έγκριση υψομετρικών μελετών
 • Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογἠς και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
 • Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού, για σύνταξη πράξεων εφαρμογής Και για έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Την επίβλειψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
 • Την εφαρµογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 •  Τον έλεγχο εφαρμµογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ άρθρο]115 Κ.Β.Π.Ν.
 • Την εφαρμµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.] του άρθρου 195 Κ.Β.Π.Ν.
 • Τηρεί τη διαδικασία έκδοσης πράξεων τακτοποίησης, προσκύρώσης και αναλογισμού αποζηµίωσης λόγω ρυμµοτομίας.
 • Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση απὀ τους όρους δόμησης κατασκευής κτιριών που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικἑς, γεωπτηνοτροφικές ἡ υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικὠν προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό {σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγἠς και Αλιείας).
 •  Εκδίδει βεβαιώσεις αρτιότητας – οικοδοµησιµότητας οικοπέδων εντός και εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικού σχεδίου περιοχών.
 • Ελέγχει τις οικοδομές από άποψη ορθής εφαρμογής των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών και υψομέτρων\ καθορίζει προσωρινές οριογραμμές ρέματος
 • Χορηγεί βεβαιώσεις υψομέτρου.
 • Αποφασίζει σχετικά µε τη διακοπή ή/και τη συνέχιση οικοδομικών εργασιών για λόγους που έχουν σχέση µε το αντικείµενο του τμήματος.
 • Τηρεί αρχείο του τμήματος και συγκεκριµένα: χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων:
  • χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων
  • διαταγμάτων
  • πινακίδων εφαρµογής
  • εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
  • όρων δόμησης
  • τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμµογἠς
  •  διαγραμμάτων, πινάκων και λοιπών στοιχείων των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής
  • πράξεων τακτοποίησης και ανολογισμού
  • Ακόμη, παρέχει πληροφοριες και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κοκκαλάρας Γρηγόριος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132026066 g.kokkalaras@elliniko-argyroupoli.gr