Τροποποίηση των υπ.αριθ. 1/2024 και 2/2024 Αποφάσεων Δημάρχου Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων.