Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, περιόδου 2023 – 2024 για το πρόγραμμα:

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 »

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τις 20/06/2023 έως 11/07/2023 στη ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet, στην ηλεκτρονική σελίδα www.eetaa.gr,

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν :

Όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στις 19/6/2023 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Οι Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr, από 20/6/2023 – 11/7/2023, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε Αιτούντα / Αιτούσας, ως ακολούθως:

• 20/6/2023 – 22/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.

• 23/6/2023 – 25/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.

• 26/6/2023 – 29/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.

• 30/6/2023 – 11/7/2023 για όλα τα ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα.

Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά

Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επισήμανση:

-Εάν προέρχεστε από ξένη χώρα να έχετε φροντίσει για το μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί μετά την 1/6/2023.

– Όσες μητέρες είναι διαζευγμένες, να έχουν τη δικαστική απόφαση επιμέλειας, το ίδιο ισχύει και για τους πατέρες.

Κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης.

2. Να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 – 31/12/2022), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα, και να έχει εκκαθαριστεί.

3. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Σας ανακοινώνουμε, ότι όσοι χρειάζονται υποστήριξη στην υποβολή της αίτησης στο ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2023-24, θα είμαστε στη διάθεση σας, να σας διευκολύνουμε, στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών στα Τηλέφωνα: 20131600118- 2131600110.

 

Με εκτίμηση

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης