ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την παροχή
υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » για 12 μήνες, CPV: 90911200-8.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 161.200,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών . Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης του οικονομικού έτους 2022 & 2023
στον Κ.Α 10.6279.0001. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.,(198054)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 6/7/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/7/2023 ημέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).Κάθε
προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. ,δλδ
2.600,00€

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ/νση:
Κύπρου 68 ΤΚ 16410 Αργυρούπολη Τηλ.: 213.2018708,213.2018700 Fax: 213.2018755
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , στην
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.elliniko-argyroupoli.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα
περίληψη θα αναρτηθεί ,στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/.,
και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ