Σε συνέχεια πρότερων ανακοινώσεων ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης καλεί, έχοντας
παρέλθει το νόμιμο χρονικό διάστημα, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, όλους τους
ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου,
να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε
άλλα υλικά, φροντίζοντας έτσι για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και
ταχείας επέκτασής της.

Διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) και σύμφωνα με το
άρθρο 266 του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/β΄/28-03-2023) και την 20/2023 Πυροσβεστική
Διάταξη: « … Ο οικείος δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για
τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος
επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο
ποσό τα διακόσια (200) ευρώ…. Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού,
καταλογίζεται εξ’ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη
καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών (δηλαδή 1 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο άρθρο 38 παρ. 24 του κανονισμού Πόλης). Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν
έσοδα του οικείου δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Η φετινή αντιπυρική περίοδος προβλέπεται αρκετά επικίνδυνη εξαιτίας των
κλιματολογικών συνθηκών.

O Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης δεν επιθυμεί να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση της
προβλεπόμενης από τον νόμο επιβολής προστίμου και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με το
άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα.

Για το λόγο αυτό, καλούμε τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις
ανταποκρινόμενοι στα μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.