Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμό 366/06.12.2022 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005, όπως
προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 και παραμένει σε ισχύ με την
παρ. 1, εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Δήμο η Μελέτη:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 109171ΕΞ2019 (ΦΕΚ 3687/Β΄/03.10.2019), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ,
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ», η οποία εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο (Α.Μ.
898) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ENVIRONMENTAL, CHEMICAL AND METALLURGICAL
SERVICES».
Η μελέτη υποβλήθηκε στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης από το μελετητικό γραφείο «ECHMES
LTD» ως δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα.
Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με
τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη
δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να
υποβάλλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.
Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στο Δημαρχείο του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Λ. Κύπρου
68, Αργυρούπολη.