Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Γενικής Ιατρικής, για τις ανάγκες του Τμήματος Γ’ Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Συνοχής