Εκδόθηκε η με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11802/766/2-2-2024 Απόφαση Περιβαλλοντικού Προελέγχου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:Ψ4Δ04653Π8-86Γ) σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ π. Δήμου Ελληνικού στο ΟΤ 174.

Επισυνάπτεται η οικεία απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠ ΓΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤ 174 ΓΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ_Ξ1