Σχετικά με εμάς

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, έχοντας ως ύψιστη αρχή την προστασία της ιδιωτικήςζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρεί τον Γενικό ΚανονισμόγιατηνΠροστασία των Προσωπικών Δεδομένων, στο εξής ΓΚΠΔ, (General Data Protection Regulation)ΕΕ/2016/679 και συμμορφώνεται πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της διοικητικής λειτουργίας και δράσης μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την εκτέλεση των συμβάσεων, τηνενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας. Ωςεκτούτου, ο Δήμος είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, με την παρούσα πολιτική ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης επιδιώκει την γενική και επαρκή ενημέρωση του συνόλου των Υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Δήμο, καθώς και αναφορικάστηναπρόσκοπτη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 13).

Προκειμένου να ενημερωθείτε ειδικότερα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας ακολουθήστε του κατωτέρω συνδέσμους:

  • ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
  • ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ
  • ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Α. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Δήμος Ελληνικού – ΑργυρούποληςΤαχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κύπρου 68, Τ.Κ. 164 52, Ελλάδα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2018 700
Β. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: KaPa Data Cοnsulting
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kapaconsulting.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας και σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε σε εμάς προκειμένου να εξετάσουμε οποιοδήποτε προβληματισμό ή αίτημά σας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συλλογή Δεδομένων και Χρήση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις Υπηρεσίες/Οργανικές Μονάδεςτου Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, περιορίζονται στα αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Αναλυτικότερα, η αναγκαιότητα συλλογήςκαιεπεξεργασίας των εκάστοτε αιτούμενων προσωπικών δεδομένων απορρέει από κάθε έννομη υποχρέωσή του Δήμου, και διενεργείται προς εκπλήρωση των καθηκόντων του με γνώμονατοδημόσιο συμφέρον, πάντοτε στα πλαίσια της άσκησης της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (απλών αλλά και ειδικών κατηγοριών) από το ΔήμοΕλληνικού – Αργυρούπολης, διέπεται από τις αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 5 τουΓΚΠΔ.

Κοινοποίηση των Δεδομένων

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης δεν παραχωρεί ή διαβιβάζει σε αναρμόδιους τρίτους προσωπικά δεδομένα, που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες του. Κατ’ εξαίρεση κοινολόγηση τελείται σε περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, αποκλειστικάπροςτιςαρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που μετά από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, περί σύναψης δημοσίωνσυμβάσεων, προκύψει ανάδοχος ο οποίος κατά την εκτέλεση της σύμβασης έχει πρόσβασησεδεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχει αρχικά συλλέξει ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης, τότε με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών στην σύμβαση που θα υπογραφεί τίθενται οι απαραίτητοι όροι εμπιστευτικότητας- εχεμύθειας, οι οποίοι είτε ενσωματώνονται εντός της κύριας σύμβασης, είτε τίθενται ως πρόσθετη πράξη επί της κύριας σύμβασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η λήψη επίσης από τους αναδόχους όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία στην οποία θαπροβούνναπληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του υποκειμένουτων δεδομένων.

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επιμέλεια, την οποία ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης οφείλει να επιδείξει αφοράτηνεπεξεργασία του συνόλου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν συλλεχθεί ή πρόκειται να συλλεχθούν από το σύνολο των Οργανικών Μονάδων του Δήμου, πάντοτε στο πλαίσιο εκάστης εκ του νόμου απορρέουσας υποχρέωσης αυτών. ΟΓΚΠΔ, δενκαταργεί/αντικαθιστά το ρυθμιστικό πλαίσιο των λειτουργιών του Δήμου, όπως αυτέςδιαμορφώνονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκειμένου να δρα συννόμως προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την θέσπιση του ΓΚΠΔ, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη/αποθήκευση των αρχείων/ εγγράφων που φέρουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τοιουτο τρόπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων από πιθανή παραβίαση (ενδεικτικά, απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία).

Ο Δήμος ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 τουΓΚΠΔ, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του. Ως νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία εκλαμβάνεται το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείαβ’, γ’ και ε’ του ΓΚΠΔ, ενώ για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρατοάρθρο 9 παρ. 2 στοιχεία β’, ζ’ και ι’ του ίδιου κανονισμού.

Αρχές Επεξεργασίας των Δεδομένων

Οι Οργανικές Μονάδες του Δήμου επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας το εκάστοτε Υποκείμενο των δεδομένων να ενημερώνεται κατά τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, καθώς και με σαφήνεια και απλή διατύπωση («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, δενυποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τον σκοπό γιατονοποίοσυλλέγονται. Ο σκοπός είναι καθορισμένος, ρητός και νόμιμος, στο πλαίσιο πάντοτε της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου καθώς και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες(«περιορισμός του σκοπού»).

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης συγκεντρώνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

Στόχος των Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι τα προσωπικά δεδομέναπου συλλέγονται να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, όταν είναι αναγκαίο, λαμβάνονταςόλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών παίρνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε φυσικά ή ψηφιακά αρχείαγιατοδιάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Το διάστημα αυτό καθορίζεταιαπό την ισχύουσα νομοθεσία («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»). Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικάμέτρα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο, ώστεναδιασφαλίζεται η ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα(«ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις αρχές τουΓΚΠΔ, ενώπιον της Εποπτικής Αρχής και των δικαστηρίων («λογοδοσία»).

Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Ανεξάρτητα από τον τρόπο, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού και θα τα διατηρούμε στη συνέχεια ασφαλώς αποθηκευμένα και προστατευμένα για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης, καθώς και γιαλόγους αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον.

Τα Δικαιώματά σας

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένωνκαι να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε αζημίως τα δικαιώματά σας αποστέλλοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(protokollo@elliniko-argyroupoli.gr ), αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας. Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση, επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς.

Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε. Παρακαλούμε ναθυμάστεότι κατά γενικό κανόνα θα πρέπει να παρέχετε μόνο τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, και όχι δεδομένα τρίτων, εκτός από το βαθμό που αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies.

Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν είναι πλέοναπαραίτητα για το σκοπό, για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, όπως σας έχουμε ήδη εξηγήσει ανωτέρω ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε. Να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε ή περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε. Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σαςγιαοποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσήςσαςήγια την εκτέλεση της σύμβασης, όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 5, θα έχετε επίσης τοδικαίωμανα ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θαέχετετοδικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας.

Επιπρόσθετα, έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένωνσας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, ακολουθώντας τον κατωτέρω σύνδεσμο της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Πρέπει ναγνωρίζετεπως καμία πληροφορία που διακινείται μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα οργανωτικά και τεχνολογικά μέτραπροστασίαςπροκειμένου να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήσηήπροσπέλαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένοτρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε όσους εργαζομένους πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα εργασιακάκαθήκοντάτους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. Έχουμε θέσει σεεφαρμογή διαδικασίες χειρισμού κάθε πιθανής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίασηότανυποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε.

Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Συχνά ανανεώνουμε την πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική Προσωπικών Δεδομένων στηνι στοσελίδα μας.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα για οποιαδήποτε αλλαγή. Οι αλλαγές ισχύουν από την στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή την σελίδα.