ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024