Οδηγίες Αποστολής & Πρωτοκόλλησης Αιτήματος

  • Κατεβάστε και Συμπληρώστε πλήρως την αίτηση που θα βρείτε στα Συνημμένα έγγραφα
  • Μετατρέψετε την αίτηση σε μορφή .pdf αν δεν είναι ήδη (Οδηφίες μετατροπής σε Word Office)
  • Υπογράψτε & Βεβαιώστε την αίτηση ψηφιακά εδώ μέσω gov.gr (Παρέχονται οδηγίες στον σύνδεσμο)
  • Στέιλτε την αίτηση σας στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

  • (Για αρχική αίτηση) Πλήρες σχέδιο κάτοψης του αιτούμενου χώρου από μηχανικό (εις πενταπλούν), με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά πρόσθετο του αναλογούντος χώρου, θα αποτυπώνεται με αναφορά επί του σχεδίου, ότι πρόκειται για επέκταση του αναλογούντος χώρου και τα αιτούμενα τ.μ.
  • (Για ανανέωση προηγούμενης άδειας) Εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ο αιτούμενος χώρος (τ.μ.) οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται τα παραπάνω.
  • Δημοτική Ενημερότητα

Διευκρυνίσεις

Οποιαδήποτε Κατάληψη Κοινοχρήστου Χώρου χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ.

Για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρησή της έχει επιτραπεί αλλά δεν έχει εξοφληθεί το εν λόγω τέλος, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο.

Για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρησή της δεν έχει επιτραπεί, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2132018737.