ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου:

“ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023” που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4782/21.

ESPD ΑΣΦΑΛΤ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2023 ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΤ 2023 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΥ