ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου:
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ”
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4782/21.

Σχετικά Αρχεία

ESPD ΣΕ PDF-signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ (ΑΑ)-signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ(1)_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ-signed

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ

ΣΑΥ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ(1)

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ(1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ(1)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ

ΦΑΥ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ(1)