Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας και τις διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών.