Αρμοδιότητες

 

 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικἀά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των αστικών απορριμμάτων Και τῶν ανακυκλούμενων υλικών και την µεταφορά τους στους XYTA ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδἠς των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλἠ κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών µέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκοµιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρώσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενών υλικών.
 • Στο πλαίσιο του Τµήµατος λειτουργεί Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης οι αρμοδιότητες του οποίου εἶναι ειδικότερα:
  • Μελετά την οργάνωση και λετουργία του συστήµατος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την ἐκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς
  • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτώση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκοµιδής και μεταφοράς των απορριμµάτω και των ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
  • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματικἡ και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά µέσα, κἀδοι κλπ].
  • Συγκεντρώνει, THEE και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
  • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας [αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ}.
  • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχώση των διαφόρων συνεργείἰών και εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Προσδιορίζει τα σηµεία Και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη διενἐργεια των εργασιών και συνεργάζεται µε το Τµήµα Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικὠν µέσων που διαθἑτει ο Δήμος.
 • Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρµογή εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Παρέχει γραμµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιικής Προστασίας Kal Ta Tunuatd της [τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραιώση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ].

 

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παπαδοπούλου Μαρία Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132026063
Γεωργίου Στυλιανός Επόπτης 2132026063
Ιορδανίδης Συμεών Επόπτης 2132026051
Μποζίκη Ελένη 2132026043