Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκοµιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χώριστής αποκοµιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Επιπλέον, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιιστκού περιβάλλοντος, µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιµητηρίων και την ενεργειακή διαχείριση.

Τέλος, η Διεύθυνση έχει την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολἠς της καθορίζονται απότις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Λαζαρίδου Αλίκη Προϊστάμενος Tμήματος Διεύθυνσης 2132026048
Γεωργιάδου Κατερίνα Γραμματεία 2132026000, 2132026021 sarosi@elliniko-argyroupoli.gr