Αρμοδιότητες

 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών, των παιδοτόπών, της παραλιακής ζώνης του Δήμου και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους µεταφόρτώσης.
 • Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικἁ µέσα το έργο του καθαρισμού των οδών, των παιδοτόπών, της παραλιακής ζώνης του Δήμου και των λοιπών κοινοχρήστών χώρων καιτης συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους µεταφόρτωσης.
 • Μεριμνά για τον σώστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος.\
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες ὁπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισμός amd παράνομες αφίσες και διαφηµίσες, ο καθαρισμός εγκαταλελειμµένων οικιών κλπ.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τµήµατος.

 

Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο του Τµήµατος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη  διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμό, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχἠ του Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο:

 • Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραμμάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραϊητου δυναμικού και µέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
 • Επεξεργάζεται είδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσιες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμµετἐχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των Υπηρεσιών του Δήμου, προκειµένου αυτός να είναι ικανός για τη λήψη αποτελεσματικων µέτρων πολιτικής προστασίας, συντάσσει δε προς τού το σχετικά µνημµόνια ενεργειών.
 • Συντονίζει και επιβλέπει τα µέτρα για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των καταστροφικὠν φαινομένων και συντονίζει τη δράση αυτών.
 • Συνιστά συντονιστικό τοπικό όργανο στο Δήμο.
 • Συνιστά συντονιστικὀ τοπικό όργανο στο Δήμο.
 • Ενεργεί στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του ο,τιδήποτε συμβάλλει στο έργο της πολιτικής προστασίας και προκύπτει απὀ το όλο πλέγμα της αποστολής της. 

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πεσιρίδης Μιχάλης Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132026065
Οικονόμου Δημήτρης Επόπτης 2132026000
Κουνάδης Ιωάννης Επόπτης 2132026000
Πολλάτος Παναγιώτης Επόπτης 2132026000