Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών [Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχἠἡ διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραϊώση των υποθέσεων των πολιτών απὀ την υποβολή της αίτισης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ ὑλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα µετον κεντρικὀ σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.

Στη Διεύθυνση υπάγεται διοικητικά και το αποκεντρωμένο τμήμα Κ.Ε.Π. της δημοτικής κοινότητας Ελληνικού.

 Αρμοδιότητες Ἰμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών

  • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργεες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση  διοικητικων υποθέσεων σχετικών µε τις δημόσιες υπηρεσίες,
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίώση υποθἐσεών τους απὀ τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελἐγχει την πληρότητα τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραϊωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικἀ, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αἴηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο απὀ τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά απὀ σχετικἠ εξουσιοδότηση των πολιτών.
  • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους τῶν υποθέσεων τῶν πολιτῶὠν στην αρμόδια για την διεκπεραϊωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
  • Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικἁ ἐγγραφα που έχουν ζητηθεί απὀ τους πολίτες Και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
  • Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίες σύὐμφώνα µε τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ [επικύρωση εγγράφων, , χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ].
  • Τηρεί αρχεία Και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.