Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί µέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην δηµοτική κοινότητα Αργυρούπολης εἶναι οι εξής:

  • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργεες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση  διοικητικὠν υποθέσεων σχετικών µετις δημόσιες υπηρεσίες.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραϊώση υποθἐσεώὠν τους απὀ τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελἐγχει την πληρότητἁ τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραϊωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικἀ, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο απὀ τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
  • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους τῶν υποθέσεων τῶν πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραἰϊωσήἠ τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
  • Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που ἐχουν ζητηθεί απὀ τους πολίτες Και μεριμνά για την παράδοση τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
  • Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίες σύὐμφώνα µε τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ [επικύρωση εγγράφων, Θεώρηση yvnoiov υπογραφής, χορήγηση παρἀβολων, χορήγηση αποδεικτκώὠν φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ].
  • Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικἁ στοιχεία απὀ την δράση του ΚΕΠ.
  • Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμµογή του προγράµµατος για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμµένους οικισμούς του Δήμου.
  • Υποδέχεται απὀ άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραϊώση των οποἰων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραϊωση τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραϊἰώσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικἁ έγγραφα απὀ τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
  • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις τῶν πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σαββίδου Ξανθίππη Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος