Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Κοινωνικἠς Ἐρευνας, Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής

 • Συγκεντρώνει και αξιοποιεί στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών της περιοχής του Δήμου σε ζητήματα κοινωνικἠς πολιτικής
 • Διενεργεί απογραφές και έρευνα αναγκών για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως άποροι, αθίγγανους, ὀἀτομα µε αναπηρίἰα, πολύτεκνες οικογένειες και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Διενεργεί κοινώνικές έρευνες στον ευρύτερο πληθυσμό καταγράφοντας τις ανάγκες του σε πολλαπλά επίπεδα.
 • Αξιοποιεἰ τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. που προκύπτουν απὀ τις τακτικἐς απογραφἑς πληθυσμού και δηµιουργεἰ αρχείο, µε τις βασικές κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους του πληθυσμού. Οι καταχωρήσεις αυτές μπορούν να επικαιροποιούνται µε δειγματοληπτικές έρευνες.
 • Έχει την ευθύνη εφαρμµογής κοινωνικών δράσεων απὀ το Δήμο καθώς και την κατάθεση προτάσεων για την αξιοποίηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμότων.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις και προγράµµατα σε συνεργασία µε τοπικούς ἡ ὀλλους φορείς, µε OKOTIO την ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε Θέματα εωρύτερου κοινωνικού ενδιαφέἑέροντος.
 • Συνεργάζεται µε ὀλλους φορείς, µε σκοπό τη δηµιουργία ενιαίας αντίληψης για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την αποφυγἠ αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των παρεχόμενων ὑπηρεσιών µε στόχο την δηµιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διασύνδεσης και συνεργασίας των φορέων, κρατικών και µη, επαγγελµατικὠν και εθελοντικών, εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών που παρέχουν κοινώωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικἀ ὁρια του Δήμου.
 • Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού µε την δηµιουργία δικτύων εθελοντών. Εµπλέκεται στον συντονισμµό, την εκπαίδευση και την δραστηριοποίηση τους.
 • Σε συνεργασία µε τη Διοίκηση του Δήμου και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, ενεργεί για τον σχεδιασμό καιτην ανάπτυξη νέων τομέων κοινωνικἠς δράσης, σετοπικὀ πάντα επίπεδο.
 • Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και επιδιώκει την ενίσχυση και συμπαράσταση τους στην υλοποίηση αυτών. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την δικτύωση τοπικὠν φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ὁπως Κοινωνική Υπηρεσία, Μ.Κ.Ο, Περιφερειακές Δομές, αντιππροσωπευτικές ομάδες εξυπηρετούµενων.
 • Διενεργεί σε τοπικὀ επίπεδο τους ετήσιους εράνους σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρὀ Σταυρὀ και την Ελληνικἡ Αντικαρκινικἡ Εταιρεία.
 • Διαχειρίζεται την διάθεση Θέσεων παιδικὠν κατασκηνώσεων.
 • Ειδικά για τους Μετανάστες:
  • Καταγράφει και μελετά τα ζητήματα που προκύπτουν απὀ την διαµονή μεταναστών στο Δήμο.
  • Μελετά και εισηγείται την εφαρµογἡ προγραμμάτων και δράσεων για την ένταξη των μεταναστών, παλιννοστοὐντων, ομογενών, αιτοὐντων πολιτικό άσυλο στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
  • Εισηγείται την λήψη των αναγκαίών µέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών των μεταναστών στο πλαίσιο της τοπικής Κοινωνικἠς Πολιτικής.
  • Παρακολουθεί τις αποφάσεις και τα προγράµµατα [εκπαίδευωσης, προληπτικἠς ιατρικής κ.α.) που αφορούν αλλοδαπούς και συμμετέχει στα προγράµµατα αυτά.
  • Διαχειρίζεται αιτήματα που αφορούν βασικἀ ζητήματα διαβίωσης [π.χ. σίτιση, ἔνδυση κ.α.)
  • Φροντίζει για την ικανοποίηση στοιχεώδών δικαιωμάτων τῶν μεταναστών {[εκπαίΐδευση,ασφάλιση, επιδόματα κτλ).

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής δ. Ψυχολογικής Υποστήριξης

 • Παρέχει συµβουλευτικἠ στήριξη προς τους Δημότες που απευθύνονται στην Υπηρεσία σε ατομικὀ ή/και οµαδικὀ επίπεδο για θέματα σχἐσεων και επικοινωνίας [στην οικογένεια, στην εργασία κ.α.)
 • Διαχειρίζεαι αιτήματα κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα και διασυνδέϊ τους εξυπηρετούµενους µε εξειδικευμένους Φορεἰς και Υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται µε την εωρύτερη σχολικἡ κοινότητα για την παροχἡ συμβουλευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων.
 • Διοργανώνει και λειτουργεἰ ομάδες στήριξης, εωαισθητοποίησης σε Θέματα διαχείρισης κοινωνικών δυσκολιών, ενδοοικογενειακώὠν σχἐέσεων, επικοινωνίας, ρόλων κ.α.
 • Συνεργάζεται µε τοπικούς και µη φορείς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την συνδιοργάνωση δράσεων κοινωνικού περιεχομένου.
 • Παρέχει ατοµική συμβουλευτική για Θέματα προσωπικά, OCIKOYEVEICKG, εργασιακά, Ψυχολογικἀ, Θέματα που ἁπτονται της επικοινωνίας, των σχἑσεων και της αυτογνωσίας.
 • Παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε γονείς και σε ζευγάρια.
 • Παρέχει ψυχολογικἡ υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους.

Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Ανέργων

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρµογή προγραμμάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Επιπλἐον προωθεί δράσεις ενημέρωσης και στήριξης των ανἐργων. Στο πλαίσιο αυτό είναι υπεύθυνο γα:

 • Τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.
 • Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων µε βάση το Φύλο.
 • Tnv ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών,και Ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 • Την ανάπτυξη δράσεων για την αὐξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
 • Την στήριξη της προσπάθειας εναρµόνισης των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
 • Την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτκἠς συµµετοχής των γυναικών καιτην προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Την προβολή ή Θεμάτων που ευαισθητοποιούν την κοινἠ γνώµη σχετικά µε την ισότητα των φύλων µέσα απά εκδηλώσεις και σχετικές ημερίδες.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τοπικἁ προγρἀμµατα δράσης και τοπικές πρώὠτοβουλίες ἡ συμμετέχει σε ανάλογα προγράµµατα για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχἠ του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης στηρίζοντας την ἱδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κἐντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για Θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράµµατος Δια βίου Μάθησης.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν στην απασχόληση και την ανεργία, στο Δὴμο και προτείνει µέτρα για τον περιορισμό της ανεργίας.
 • Παρέχει ατοµική συμβουλευτική σε ανέργους.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση ατόμων του Δήμου που ανήκουν σε διάφορες ομάδες µε κίνδυνο αποκλεισμού απὀ την αγορά εργασίας.
 • Έχειτην ευθύνη για την τήρηση αρχείου ανέργων του Δήμου και την ενηµέρωση τους για πιθανές θέσεις εργασίας.
 • Διασυνδέεται µε το Γραφείο Ενημέρωσης της ΓΣΕΕ και ὀλλους σχετικούς φορείς για την προώθηση κοινών στόχων.
 • Προωθεί την διασύνδεση των ανἐργῶών µε εργοδότες.
 • Μεριμνάἀ για την ευαισθητοποίηση παραγωγικών τάξεων του Δήμου για την πρόσληψη ανέργων της περιοχής.
 • Την προβολἠή Θεμάτων που ευαισθητοποιούν την κοινἠ γνώμη σχετικά µε την ισότητα των φύλων µέσα απὀ εκδηλώσεις και σχετικές ημερίδες.

Αρμοδιότητες Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων και Ατόμων µε Αναπηρία

Μεριμνά για την εφαρµογή προγραμμάτων κοινωνικἠς Φροντίδας και πρόνοιας που αποσκοπούν στην στήριξη ευπαθών οµάδων πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό σύμφώνα µε TIC ισχύουσες διατάξεις:

 • Πληροφορεἰ, ενημερώνει, ευωαισθητοποιεἰ Και γενικότερα παρέχει ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη ατόμων και ομάδων της πόλης που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη ή απειλούνται από κοινωνικὀ αποκλεισμό.
 • Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση επιδομάτων.
 • Εφαρμόζει προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης µε την µορφή έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων σε ἀτομα µε σοβαρά κοινώνικοοικονομικά προβλήµατα.
 • Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες απὀ εγκεφολικἠ παράλυση ([σπαστικούς], απροστάτευτους ανήλικους, ὑποφέροντες απὀ αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις της σχετικἠς νομοθεσίας, καθώς και τῶν οικείων κανονιστικώὠν ρυθμίσεων.
 • Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών σχετικών µε την στήριξη των ευπαθών ομάδων που ανατίθενται σε τρίτους, τηρεἰ τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συµβατικής άποψης.
 • Τηρεἰ και ενημερώνει σχετικό αρχείο εξυπηρετουµένων.
 • Ενισχύει τακτικά µε υλική βοήθεια (τρόφιμα, είδη  ανάγκης) οικογένειες και άτομα µε σοβαρά κοινωνικοοικονοµικἀ προβλήµατα.
 • Εισηγείται απ᾿ εωθείας στον Δήμαρχο και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,τις περιπτώσεις που ο Δήμος άμεσα ἡ έμμεσα, πρέπει να ενεργήσει για την εξ’ Ιδίων παροχή βοήθειας σε φάρμακα, σε ρούχα, τροφή ά άλλα εἰδη πρώτης ανάγκης, για την οποἱα Θα απαιτηθεί διαδικασία οικονοµικής επιβἀρυνσής του.
 • Ενεργεί, πογίως εξουσιοδοτημένο απὀ τον Δήμαρχο, προς κάθε κατεύθυνση, για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα των πιο πάνω κατηγοριών.
 • Παρακολουθεἰ και στήριζε ευπαθή ή άτομα µε τακτικές ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής.
 • Συμμµετέχει σε προγράµµατα για ευπαθείς κοινωνικἐς ομάδες σε συνεργασία µε την Εκκλησία, το ΥΠΕΣΔΑ, την Περιφέρεια και ὀλλους φορείς.
 • Διαχειρίζεται την διανοµἠ υλικής ή/και οικονοµικής βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες, ὁποτε απαιτηθεἰ. Συγκεντρώνει υλική βοήθεια (ρουχισμό, φάρμακα, τρὀφιμα) σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών π.χ. σεισμός, φωτιά κ.α.
 • Μεριμνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µἰσθωση ακινήτων, τη ρὐθμιση διαφόρων Θεμάτων κοινωνικἠς κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
 • Εκδίδει πιστοποιητικἁ οικονοµικἠς αδυναμίας.
 • Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ἡ για άλλους σοβαρούς λόγους.
 • Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιοὐχων στεγαστικής συνδρομής.
 • Εισηγείται την ἐκδοση αποφάσεων παροχἠς κοινωνικἠς προστασίας.
 • Οί υποθέσεις που ανάγονται σε προσωπικἀ ἡ οικογενειακά ζητήματα πολιτών που χρήζουν ύποστήριξης, θεωρούνται εμπιστευτικἑς, γι’ αυτό το εμπλεκόμενο προσωπικό που τις χειρίζεται στο µἐτρο της αρμοδιότητάς του, δεσμεύεται και µέσα και ἑξω απὀ την υπηρεσία του µε το απόρρητο αυτών, µη εξαιρουμένων και των προϊσταμµένων του.
 • Ειδικά για τους ἁστεγους:
  • Ερευνἁ τις συνθήκες διαβίωσης και καταγράφει τους αστέγους της περιφέρειας του Δήμου και εισηγείται τη λήψη αναγκαίων µέτρων στους αρμόδιους φορείς.
  • Υλοποιεί δράσεις για τους άστεγους που περιλαμβάνουν σίτιση, ατομική καθαριότητα, ιοατροκοινωνικἠ παρακολούθηση, ένταξη σε προγράµµατα κοινοτικἁ ἡ µη.
  •  Συνεργάζεται µετις πλησιέστερες Δομές Φιλοξενίας (π.χ. Κοινώνικούς Ξενώνες).
 • Ειδικά για τα ὀτομα µε αναπηρία:
  • Καταγράψει και υποστηρίζει τα Άτομα µε Αναπηρία που διαμένουν στον Δήμο.
  • Μελετά και εισηγείται µέτρα και πολιτικἐς που αφορούν στην κοινώνικἠ φροντίδα και ενσωμάτωση των Ατόμων µε Αναπηρία.
  • Επισημµαίνει τις ελλείψεις και προτεἰνει ειδικἐς υποδομές που απαιτούνται στο Δήμο για την διευκόλυνση τῶν Α.με.Α.
  • Συνεργάζεται µε συναφἠ Σώματεα και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο για προώθηση κοινών δράσεων.
  • Υλοποιεἰ δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και δηµιουργικἠς απασχόλησης για Άτομα µε Αναπηρἰα ὁπως και ὀλλες σχετικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης.
  • Συνεργάζεται µε κρατικούς και µη φορείς [π.κ. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης) για την ἐνταξη των Α.με.Α σε επιμορφωτικἀ και εκπαιδευτικἀ προγράµµατα.
  • Χορηγεἰ κἀρτες αναπηρίας έπειτα απὀ σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας

Αρμοδιότητες Παιδικής Προστασίας και Πρόληψης Παραβατικότητας

 • Συντονίζει σε τοπικὀ επίπεδο τις δράσεις και τις υπηρεσίες που αφορούν την παιδική προστασία.
 • Προωθεί την συνεργασία μεταξύ των επιµέρους εµπλεκόμενων φορέων για να επιτευχθεί η βελτίώση και αποτελεσµατικότητα των παρεχόμενων προς τους ανηλίκους υπηρεσιών.
 • Εµπλέκεται στην διεξαγωγή των κοινώνικών ερευνών σε περιπτώσεις κακοποίησης και παραμµέλησης ανηλίκών σε συνεργασία µε την Εισαγγελια Πρωτοδικών και την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων.
 • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογικἡ υποστήριξη στους ανηλίκους και τις οικογἑνειές τους.
 • Πραγματοποιεἰ δράσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικἠς κοινότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων.
 • Τηρεἰ µητρώο ανηλίκων που εξυπηρετούνται από την Υπηρεσία.
 • Εισηγείται για τη συγκρότηση των Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Συντονίζει την δράση αυτών σε τοπικό επίπεδο.
 • Προωθεί σχετικές ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας σχετικά µε την πρόληψη της παραβατικότητας.

Αρμοδιότητες Ειδικής Αγωγής

 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τα αιτήματα που αφορούν την διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών.
 • Παρέχει συμβουλευτική στήριξη, Ειδικἠ Αγωγή και αποκατάσταση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
 • Παρέχει συμβουλευτικἠἡ στήριξη σε οικογένειες που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.
 • Παρέχει αποκατάσταση σε διαταραχές λόγου.

Αρμοδιότητες Διοικητικής Υποστήριξης

 • Παρέχει την διοικητικἠ υποστήριξη του Τμήµατος διεκπεραιώνοντας την αλληλογραφία και την πρώτη τηλεφωνική υποδοχή των αιτημάτων τῶν πολιτών.
 • Συμμετέχει στην ὑυποβολή προτάσεων για αξιοποίηση εθνικών προγραμμάτων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ἑνωσης που συνδέονται µε το ἐργο της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Συμβάλλει στην εκπόνηση μελετών για την ανάληψη ἐργωῶν που ἁπτονται του αντικειμένου του τμήματος.
 • Συνεργάζεται µε τις άλλες Υπηρεσίες του Δήμου για την διοργάνωση πολιτιστικὠν και ἀλλων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της κοινότητας
 • Ἐχει την ευθύνη για την προβολἠ και δημοσιότητα των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αυλωνίτη Χρυσάνθη Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2109961973, 2132026090 kpol@elliniko-argyroupoli.gr
Αλεξάκη Ουρανία 2109961973, 2132026090 ygeia@elliniko-argyroupoli.gr
Κανελλάκη Γεωργία 2109961973, 2132026090 ygeia@elliniko-argyroupoli.gr
Φωτίου Μαρίνα 2109961973, 2132026090 socialfoodstore.ea@outlook.com