Αρμοδιότητες

H Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και εφαρµογή της Κοινωνικἠς Πολιτικἠς σε τοπικό επίπεδο, των πολιτικών ισότητας των φύλων, την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, την πρόληψη και προαογωγή της Δημόσιας Ὑγείας µε την ὑλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ὁπως ορίζονται στο πλαίσιο της αποστολἠς της, καθορίζονται απὀ τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.