Αρμοδιότητες

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμµογή µέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σὐμφώνα µετις αρμοδιότητες που ασκεἰ ο Δήμος κατά τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται:

Αρμοδιότητες Προληπτικής Ιατρικής

 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα και δράσεις µε σκοπούς την πρὀληϊνη, την ενηµέρωση, την ἐγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την αποτελεσματική πρωτοβάθμια περίθαλψη των δημοτών (π.χ. προληπτικές εξετάσεις για τον καρκἰνο του στήθους σε γυναίκες ή σωμαοτομετρικός έλεγχος παιδιών και εφήβων].
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα βελτιώσης της υγείας τῶν κατοίκων της πόλης και της υγιεινής και ασφἀλειας των εργαζομένων σε συνεργασία µετον ιατρό εργασίας
 • Συνεργάζεται µε Νοσοκομειακά Ιδρύματα, ΙΚΑ, Κέντρα Υγείας καιτα αρμόδια Υπουργεία.
 • Μεριμνά για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης απὀ ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και νοσηλευτικὀ προσωπικὀ στους πολίτες και την σχολική κοινότητα.
 • Οργανώνει εκ µέρους του Δήμου εκδηλώσεις εθελοντικής αιµοδοσίας µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της δημοτικής τράπεζας αἱµατος. Διαχειρίζεται τα οιτήµατα των πολιτών που χρειάζονται αἱμα. Παρέχει τη βοήθειά του και συμµπαρἰσταται ενεργἁ σε κάθε ἀὀλλη ενέργεια προσφοράς και συγκέντρωσης αἱματος.
 • Πραγματοποιεί ενημερωτικές συζητήσεις και εκδηλώσεις εωαισθητοποίησης για θέματα υγείας και υγιεινής σε συνεργασία µε ὀλλους Φορείς.
 • Συμμετέχει σε σχετικά επιμορφωτικἁ προγράµµατα.

Αρμοδιότητες Υγειονοµικἠς Μέριμνας – Εποπτείας ἃ Ελέγχου Δημόσιας Υγείας

 • Διενεργεί τις αυτοψἰες σε εγκαταλελειμμένες οικίες, κτίσματα και οικόπεδα που αποτελούν εστίες μόλυνσης και κἰνδυνο για την δημόσια υγεία.
 • Κατευθύνει τις ενέργειες για αποκατάσταση των ανθυγιεινών εστιών.
 • Μεριμνά για την ασφἀλεια της υγείας τῶν εργαζομένων και της καταλληλότητας των
 • Εργασιακών συνθηκών σε συνεργασία µε τον ιατρὀ εργασίας.
 • Σε συνεργασία µε τους ιατρούς συμβάλλει στην εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειµένου να χορηγηθούν σε αυτούς βιβλιάρια ὑγείας.
 • Συμμετέχει στον ἐλεγχο και εποπτεἰα των ιδρυμάτων παιδικἠς προστασίας ιδιωτικού δικαίου [Ιδιωτικοί παιδικοἱ σταθμµοΙ) και εωθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
 • Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρώπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προῦὐπολογισμό τους, παρακολουθεἰ και ελέγχει τις επικορηγήσεις που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε Κοινωφελείς σκοπούς
 • Εποπτεύει και ρυθμίζει θέµατα λειτουργίας Ιδρυμάτων προστασίας και αγωγἠς οικογένειας του παιδιού, ὁπως Κέντρων Παιδικἠς Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ.
 • Χορηγεί άδεια ἱδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών επιχειρἠσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ἡ ατόμων που πάσχουν ανἰατα απὀ κινητική αναπηρία.
 • Μεριμνά για τον υγειονομικὀ ἐλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
 • Μεριμνάά για τον υγειονομικὀ ἐλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίἰας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεωών του περιβάλλοντος απὀ τροχοφόρα
 • Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα [περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίών κλπ].
 • Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
 • Παρέχει συνδρομή στο ἐργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεἰ ελέγχους ἡ άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα ὀργανα του Ε.Φ.Ε.Ι. και σύμφωνα µετις οδηγίες τους.
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιενής στα δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
 • Μεριμνά για την εφαρµογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση  προγραμμάτων δημόσιας υγιενής που οργανώνονται απὀ το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ἡ απὀ ἀὀλλα Υπουργεία, το κόστος των οποἰων βαρύνει απευθεἰας τον προὐπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποἰα εκτελούνται µε EKTAKTN χρηματοδότηση. προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται απὀ πόρους της Ευρωπαϊκής Ἐνωσης
 • Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει µέτρα σε θἐµατα δημόσιας υγιεινής.
 • Μεριμνά για την πληροφόρηση τῶν δημοτών για θἐµατα δημόσιας υγείας.
 • Οργανώνει αυτοτελώς ἡ σε συνεργασία µετις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγρἀάμματα για την προστασία και προαγώγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα µετις κείµενες διατάξεις.
 • Ρυθµίζει διάφορα  διοικητικἁ ζητήματα που σχετίζονται µε τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαϊσιο αυτό και σὐμφώωνα µε τις δικαιοδοσἰες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  • Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ἡ πώληση δειγμάτων Φαρμάκων.
  • Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του Δήμου.

Δημοτικά Ιατρεία

Μεριμνούν για την παροχἠἡ επιλεγμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς το σύνολο τῶν κατοίκων του Δήμου. Όι βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης που τα Δημοτικά Ιατρεία προσφέρουν είναι:

 • Η περιποίηση μικροτραυματισμών και αντιμετώπιση μικρού κινδύνου.
 • Η περιποίηση μικροτραυματισμών και αντιμετώπιση μικρού κινδύνου.
 • Η συµµετοχή σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής που αφορούν το σύνολο της κοινότητας σε συνεργασία µετις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Στήριξη για καλύτερη χρήση των ευρύτερων υπηρεσιών υγείας γενικά.

Αρμοδιότητες Τµήµατος Προσχολικἠς Αγωγής

 • Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγἠς επιμελείται της παροχἠς σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα Φιλοξενούμενα νήπια και βρἐφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες  διατάξεις και τον ισχύοντα εσωτερικὀ κανονισμό λειτουργίας.
 •  Ειδικότερα, το Τµήµα:
 • Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη τ=ων παιδιών, µε πραγματοποίηση ατοµικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικἀ εργαστήρια και ὀλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα µε τα επιστηµονικἀ δεδοµένα ανάλογα µε την ηλικία τους.
 • Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα µε τους καθορισµένους στόχους του προγράµµατος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθηµερινἠ διδασκαλία, σύὐμφώνα µε τα προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας.
 • Ευθύνεται, όχι µόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, αλλά και για τη φύλαξη και προστασία τους.
 • Προσφέρει αγωγἠ, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη του Σταθμού, σύμφωνα µετις αρχές της βρεφοκομικἠς Καιτις οδηγἰες του παιδιάτρου.
 • Ενημερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικἀ διαστήματα για τη γενικἠ-σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους, Συνεργάζεται µε τους γονείς σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών µέσα στον Σταθμµό.
 • Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκἐψεων προς ὀφελος τῶν παιδιών, σύμφωνα µετο εγκεκριµένο πρόγραμμα.
 • Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών.
 • Παρακολουθεἰ την καθαριότητα τῶν νηπίων και κάθε αντικείμενο που ἔχει σχέση µε αυτά, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρἑτησή τους.
 • Ευθύνεται για την ὀψογη καθαριότητα τῶν χώρων των Σταθμών και των αντικειµένων τους και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισµότους.
 • Εφαρμόζει σωστά όλα τα µέτρα υγιενής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που µπορεί να έχει επἰπτώωση στην υγεία των παιδιών.
 • Ευθύνεται για την εξασφἀλιση της διατροφἠς τῶν νηπίων κατά την παραμµονἠ τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιενή παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριµένου διαιτολογ/ου.
 • Μεριμνά για την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού.
 • Ελέγχει και εποπτεύει τα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας Ιδιωτικού Δικαίου [Ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ἔχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.
 • Επιµελείται την χορήγηση ἁδειας ἵδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών και ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 • Κάθε Παιδικός Σταθμός ορίζεται ως Γραφείο µε Προϊστάμενο. Στις Θέσεις Προϊσταμένων Γραφείῶν τοποθετούνται οι  ίδιες ειδικότητες µε αυτές που προβλέπονται για τη Θέση του Προϊσταμένου Τµήµατος.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δερμιτζάκη Γιασεμή Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2109961973, 2132026090 prolipsi@elliniko-argyroupoli.gr
Κουρτέσα Τριάδα 2109961973, 2132026090 ygeia@elliniko-argyroupoli.gr
Χίνη Αργυρώ 2109961973, 2132026090 ygeia@elliniko-argyroupoli.gr