Αρμοδιότητες

Η. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εἶναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση τῶν οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση τῶν οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµοτικἠς περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια ὁλων των νόμµιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη ρὐθμιση των πὀσης φύσεως εμπορικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Δήμου.

Στη Διεύθυνση υπάγεται διοικητικά, Και ειδικότερα στο Τµήµα Ταμειακἠς Υπηρεσίας, και το αποκεντρωμένο Γραφείο Οικονοµικών Θεμάτων της δημοτικής κοινότητας Ελληνικού.

Αρμοδιότητες Ἰμήµοτος Εξόδων

Αρμοδιότητες σε θέµατα προὐπολογισμού και οικονοµικής πληροφόρησης

 • Μεριμνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης των Προὐπολογισμών του Δήμου.
 • Συνεργάζεται µε τις επιµέρους δηµοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονοµικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που Θα επιτρέπουν την κατάρτση από τις υπηρεσίες των προὐπολογισμών τους σε συνάρτηση µετα αντίστοιχα προγράμματά τους.
 •  Συγκεντρώνει τους επιµέρους προυπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προυπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση απὀ τα αρμόδια όργανα.
 • Παρακολουθεἰ την εκτέλεση των Προύὐπολογισμών, επισηµαίΐνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικὠν και προὐπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
 • Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμµφίδροµης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προὐπολογισμών κάθε υπηρεσίας.
 • Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια ὀργανα των περιοδικών οικονοµικών απολογιστικὠν στοιχείων, σύµφωνα µετο σύστημα οικονοµικἠς πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 • Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη τῶν ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου.
 • Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου [π.χ. δανεισμός) . Μεριμνά για την εφαρµογή των αποφάσεων που σχετίζονται µετην κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
 • Συνεργάζεται µε τις τράπεζες Και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.
 • Παρέχει γραμµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της. [ήρηση πρώὠτοκόλλου, διεκπεραἰώση και αρχειοθέηση αλληλογραφίας, Θέματα προσωπικού κλπ].

Αρμοδιότητες σε θέµατα λογιστηρίου

 • Τηρεί το σύστημα λογιστικἠς απεικόνισης των οικονοµικών πρἀξεων του Δήμου
 • Τηρεί τις σχετικἐς λογιστικές διαδικασἰες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεια που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
 • Τηρεἰ τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμµμφώνία των δοσοληπτικών λογαριασμών µε τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους µε τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών µετα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
 • Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται! µε το τηρούμενο λογιστικό σχἑδιο [π.χ. ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
 • Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δηµοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα µετις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
 • Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικἠς διαχείρισης Προγραμμάτων και Ἐργων στα οποἱα συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ἡ/και απὀ ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
 • Τηρεί αρχειο Παραστατικὠν Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων απὀ τους οποίους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
 • Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονοµικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρὀοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
 • Τηρεἰ το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικἀ που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελἐγχει την ύπαρξη των προυποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου µε βάση τις διατάξεις των αντιστοϊχων συµβάσεων.
 • Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών τους αντίστοιχους κωδικούς του προυπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
 • Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.

Αρμοδιότητες σε θέµατα Μισθοδοσίας

 • Συντάσσει και Θεωρεί τα πάσης φύσεως μισθοδοτικἁ στοιχεία του τακτκού προσωπικού, προσωπικού αορἰστου και ορισμένου χρόνου σύμφωνα µε τα στοιχεία που δίδονται απὀ τα τμήματα τακτικού προσωπικού και έκτακτου και αορίστου χρόνου προσωπικού αντστοιχα
 • Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις τακτικού προσωπικού και ἑκτακτου και αορίστου χρόνου προσωπικού , σύμφωνα µε τα δελτα παρουσιών που υπογράφονται απὀ τους προϊσταμένους και θεωρούνται απὀ το Δήμαρχο.
 • Παρακολουθεί τις μισθολογικές µεταβολές όλων των εργαζομένων που εντέλλονται απὀ τα τμήματα προσωπικού και μεριμνά για την ἐγκαιρη και τακτική πληρωμή των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.
 • Συντάσσει τις καταστάσεις των προς απόδοση εισφορών και κρατήσεων στα ασφαλιστικἁἀ ταμεία καθώς και των φόρων χαρτοσήµου τῶν αμοιβών σε συνεργασία µε το τµήµα προὐπολογισμού — οικονοµικής πληροφόρησης.
 • Μεριμνά για την παρακράτηση και απόδοση των προστίμων που επιβάλλονται στο προσωπικό, καθώς και των δανείων, από τις αποδοχές του.
 • Τηρείτα προβλεπόμενα απὀ το Νόμο βιβλία και στοιχεία
 • Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών για κάθε χρήση και βεβαιώσεις για την Εφορίἰα στο τέλος του χρόνου
 • Συντάσσει και Θεωρεί τις καταστάσεις πληρωμής Δημάρχου, Αντιδηµμάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συµβουλίου και Δημοτικών Συμβούλων, σύὑμφώνα µετα στοιχεία που δίδονται απὀ τους Διευθυντές Διοικητκών και Οικονομικών Υπηρεσιών , απὀ το τµήµα Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπἠς Διαβούλευσης και απὀ την Οικονομική Επιτροπή.
 • Παρακολουθεί και είναι υπεύθυνο για την ακριβἠ εφαρµογἠ των διατάξεων που αφορούν το µισθολόγιο καιτην ασφάλιση του προσωπικού.

Αρμοδιότητες σε θἐµατα αποθηκών

 • Μεριμνά για την παραλαβή απὀ τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων [μηχανήματα-εξοπλισμός) ἡ αναλώσίµων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικὠν βιβλίων των αποθηκών [κατά ποσότητα και αξία) µε τα εισαγόμενα είδη και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τα αποθεμάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ονανἑωσής τους. Συνεργάζεται σχετικἀ µετις δημοτικές υπηρεσίες που κὀνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 • Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου [μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασἰες καταστροφἠς, απομάκρυνσης ή εκποίησης τους.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικων απογραφών των κἀθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.

Αρμοδιότητες σε θέµατα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών

 • Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων προμηθειών και υπηρεσιών [εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικὠν υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικἁ προγράµµατα για την προμήθεια κάθε εἶδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για ἐγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου [υλικά για την εκτέλεση τεχνικὠν έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικἀ, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, εἰδη γραφείου, µισθώσεις μεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις κλπ].
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιμότητας των είδών ἡ των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο καιτη λήιµη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρμόδια κάθε Φορά τµήµατα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και ὁλῶν των αποφἀσεων και εισηγείται τη συγκρότηση ὁλων των επιτροπών που απαιτούνται [διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόµενο ὀργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικἀ μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ἡ υπηρεσίας μέχρι και την οριστικἡ παραλαβή της σύμφωνα µετις ισχύουσες διατάξεις.
 •  Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών
 • Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών [αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών].