Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας

 • Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ὀψους των χρηματικώὠν ὑποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών µε βάση τα οποἰα υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.
 • Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολἠ τῶν επιµέρους ποσών που αποτελούν τακτικά ἐσοδα του Δήμου.
 • Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορἰα προσόδου και υπόχρεο. Καταρήζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
 • Μεριμνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολἠ των προηγουμένων Οφειλοµένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση τῶν διαδικασιών που ισχύουν γιατις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόµενων ποσών.
 • Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση τῶν διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου µέσω τῶν νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.
 • Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µετην αποδοχή και την αξιοποίηση τῶν δωρεών και των Κληροδοτηµάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα µε τους αντιστοϊχους όρους.
 • Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονικἡ και φυσική µορφή [φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικἀ και ιδιοκτησιακἀ έγγραφα)
 • Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 • Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα µε τις σχετικές αποφἀσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συμβάσεων µισθώσεων, μέριμνα εἰσπραξης μισθωμάτων κλπ.)
 • Μεριμνά για την εκµἰσθώση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ἡ βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις Θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

 • Μελετά και εισηγείται τη ρὐθμιση Θεμάτων εµπορικἠς δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργ/ες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοϊκὠν, σύμφωνα µετις δικαιοδοσἰες που δίδονται στο Δήμο µετις ισχύουσες διατάξεις. Τα Θέματα αυτά αφορούν ιδίως :
 • Τον καθορισμό των χώρων και των ὁρῶν λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων [λαϊκές αγορἑς και εμποροπανηγὑρεις].
 • Τον καθορισμό των χώρων και των ὁρων για την προσωρινή διαµονἠ µετακινουµένων πληθυσμιακών ομάδων.
 • Τον καθορισμὀ των προδιαγραφών Και των ὁρων της υπαίθριας διαφήμισης.
 • Τον προσδιορισμό των ειδικότερων ὁόρων και προὐποθέσεων για την ἱδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχερἠσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργ/ες της πόλης.
 • Τον προσδιορισμὀ των ὀρων και των ώρων λειτουργίας µουσικἠς σε καταστήµατα.
 • Τον καθορισμό των ώρων έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
 • Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 • Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
 • Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών
 • Την εφαρµογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 • Τη λήψη απόφασης σχετκἀ µε τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, µεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείών που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
 • Παρακολουθεἰ και ελἐγχει την εφαρμµογή των αποφάσεων των σχετικών µε τα προηγούμενα Θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ελέγχει την τήρηση τῶν διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας απὀ τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή

Εισηγείται για τη σύσταση της επτροπἠς φιλικού διακανονισμού  για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ἡ ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπἠς καθώς και µητρώο καταναλωτών.

Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την ἁσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύμφώνα µετις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µετις ισχύουσες διατάξεις.

Οι άδειες αυτές αφορούν Ιδίως:

 • Τις άδειες παραγώγών που διαθέτουν τα αγροτικἁ τους προϊόντα τους στο Δήμο σε λαϊκές αγορές [εκτός από άδειες στους νομούς Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης).
 • Την ἵδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορἰζονται από την νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
 • Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. ἀρθρο 80 του KAK).
 • Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρἠσεων.
 • Την ίδρυση και λετουργία παιδοτόπων και διαφόρων Ψψυχαγωγικών δραστηριοτήτων [λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίώων], μουσικών συναυλιών και ἀλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που προβλέπονται απὀ την κείμενη νοµοθεσία.
 • Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
 • Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάὀτικων αγορών.
 • Τα ζωήλατα οχήματα.
 • Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για την σκηση δραστηριότητας απὀ εκδιδόµενα πρὀσωπα.
 • Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικἀ και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
 • Τη λειτουργία καταστημάτων εκµίσθωσης μοτοποδηλάτων.
 • Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
 •  Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 • Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
 • Την παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών, καθώς και σχετικής αδειας λειτουργίας του καταστήµατος.
 • Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου.
 • Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
 • Την οργάνωση εκθέσεων [εκτός των Διεθνών], τη ρύθμιση Θεμάτων λειτουργίας τους και την  εποπτεία αυτών.
 • Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ἡ προσωρινά ἡ υπαίἰθριων ή μικτών.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προυποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήινη µέτρων, σύμφωνα µετις ισχύουσες διατάξεις π.κ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση ἁδειας, επιβολή προστίµων].
 • Ελέγχει την εφαρµογή τῶν διατάξεων περἱ υὑπαίθριας διαφήμισης, τῶν προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επ’ραφών, προβαϊνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίµῶν, µε τις προύποθέσεις και όρους που προβλέπονται απὀ την κείμενη νοµοθεσία.
 • Παρέχει γραμμµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονοµικἠς Ανάπτυξης και τα Ἰμὴμοταά της [τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραιώση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ.

Αρμοδιότητες Ἰμήµατος Ἰαμειακἠς Υπηρεσία

 • Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους µε βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από ἐλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
 • Καταγράψει τις διενεργούµενες πληρωμές σύμφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίων που αντιστοικούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωμής.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υποχρέων και των αντιστοίχων Οφειλοµένων στο Δήμο ποσών κατἀ κατηγορἰα εσόδου. ΕΚδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 • Διενεργεί τις εισπρἀξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου µετις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετὠν προς τον Δήμο και ενηµερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες γιατις καθυστερούµενες οφειλές.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους ἀλλωῶν υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται HE εισπράξεις (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κλπ]
 • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικων διαθεσιµων και την διενέργεια εισπράἀξεων και πληρωμών µέσω επιταγών.
 • Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
 • Τηρεί αρχεα των κάθε είδους παραστατικὠν και αντιστοϊχων δικαιολογητικὠν που χρησιμοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του Δήμου µε τις ταμειακές εγγραφἑς.
 • Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και µε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εὑρυθμη λειτουργία τῶν αποκεντρωµένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημµοτικές ενότητες του Δήμου.

 

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σαββίδου Ελένη Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018750 esoda@elliniko-argyroupoli.gr
Πόλιου Βαλεντίνα 2132018736 esoda@elliniko-argyroupoli.gr
Νεκταρία Ζαράνη 2132018784 esoda@elliniko-argyroupoli.gr
Κρητικού Αικατερίνη 2132018735 esoda@elliniko-argyroupoli.gr
Κώτση Περσεφόνη 2132018738