Αρμοδιότητες

Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολικἡ εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαἰδευσης. Στο πλαίσιο

αυτό και σὐμφώνα µετις δικαιοδοσἰες που δίδονται στο Δήμο µετις ισχύουσες διατάξεις:

  • Μεριμνά για τη συντήρηση, τη διαχείριση, τη βελτίώση, την καθαριότητα και την φύλαξη των ύλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων τῶν Σχολικών Επιροπώὠν και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητικἠ υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση τῶν αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243του ΔΚΚ/.
  • Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπἐδου για την ανέγερση διδακτηρἰου, καθώς και επιλογἠς οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου γα χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
  • Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικἡς στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτρἰών.
  • Μεριμνἀ για τη µἰσθωση ακινήτων για τη στἐγαση δημόσιων σχολικὠν μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περἰπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστικἡ χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρἰου, απὀ κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινἠ χρήση των ύπολοίπων χώρων και τις ὤρες λειτουργίας της κάθε σωστεγαζόµενης σχολικής μονάδας [Συνεργασία µετην Οικονοµικἠ υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων].
  • Συνεργάζεται µε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για Θέματα της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.

Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμµογἡ πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την ύποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαϊδευσης, αλλά και για τη γενικἡ παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες ὁπως:

  • Η ἱδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικἠς απασχόλησης παιδιών
  • Η ἵδρυση και λειτουργία πἀρκων κυκλοφοριακής αγωγἠς

Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσἰες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:

  • Καταρτίζε, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρὀγραμμα δια βίου μάθησης, µε βάση το Εθνικὸ Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου μάθησης [νόμος 3875 / 2010, ἀρθρο 8]. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, Ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ἡ επί µέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλἰκων και γενικότερα δρἀσεις εραρμογἠς της δημόσιας πολιτικής δια βἰου μάθησης σε τοπικὀ επίπεδο.
  • Μεριμνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικὠν και των κανόνων που αφορούν τη γενικἠ εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφἑρεια του Δήμου.
  • Μεριμνάἀ για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρµογἡ προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικὠν συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος µε τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
  • Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ἡ γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται απὀ τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη επιχειρησιακἠ µονάδα ἡ αποκεντρωμένη δοµή υπηρεσιακής µονάδας, κατἀ τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3875 /2010.

Μελετά και εισηγείται για τη ρὐθμιση ζητημάτων εὐὑρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαϊδευωσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µετις δικαιοδοσίἰες που δίδονται στο Δήμο µετις ισχύουσες διατάξεις:

  • Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών απὀ τον τόπο διαµονἠς στο σχολείο Φοίησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικἠς αγωγἠς, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την Οικονοµικἠ και την Τεχνική υπηρεσία].
  • Εποπτεύει Και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
  • Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδἐσεων (κυρίῶν, δευτερευουσών, πρὀσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
  • Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικἐς εκδηλώσεις για τους µαθητές.
  • Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των Ιδρυμάτων, που χορηγούν ὑποτροφίες, εφόσον έχουν τοπικἡ σημασία.
  • Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση Ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
  • Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περἰπτώωση παύσης της λειτουργίας τους.
  • Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
  • Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονεἰς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίησή τους.
  • Εισηγείται τη διακοπἠ µαθηµάτων, λόγω ἐκτακτων συνθηκών ἡ επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορἰων του οικείου δήμου.

Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάλυση πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

Μεριμνά για την οργάνωση και εραρµογἡ προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράµµατα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δεσύπρη Δέσποινα Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018782 tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr
Γκότσης Γιάννης 2131600133 paideia.gotsis@0210.syzefxis.gov.gr
Κοντονή Μαρία 2131600132 paideia.kontoni@0210.syzefxis.gov.gr
Λαζαρίδου Αναστασία 2131600135 paideia_lazaridou@elliniko-argyroupoli.gr
Ευαγγέλου Χρυσάνθη 2131600131 paideia.evaggelou@elliniko-argyroupoli.gr
Σταματόγιαννη Σταυρούλα 2131600134 paideia.stamatogianni@0210.syzefxis.gov.gr
Γκίκας Κωνσταντίνος 2131600138 paideia.gkikas@elliniko-argyroupoli.gr
Γραμματεία Τμ. Παιδείας Γραμματεία 2132018781