Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες σε θέµατα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρὐθμιση σχετικών Θεμάτων . Επιπλέον, μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοἰκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες [άτομα µε αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδι], είναι εργαζόµενοι στο Δήμο και τα νομικἁ του πρόσωπα, ἡ εἶναι µαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
 • Μεριμνά και εισηγείται τη λήιψη µέτρων για την ασφἀλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :
 • Μελετά τη ρὐθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόµων, μονοδρομήσεών και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και επιβλέπει τα αντίστοιχα έργα.
 • Μελετά τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και τη δηµιουργία χώρῶών στάθµευσης των οχημάτων καθώς και την τοποθέτηση και τη λειτουργία μετρητών και εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθµευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους
 • Μελετά µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στους κοινοχρήστους χώρους
 • Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισμάτων κλπ. και χορηγεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
 • Απαγορεύει τη δηµιουργία Θἐσεων στάθµευσης σε συγκεκριμένους χώρους,
 • Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς καθώς και την αποκατάστασή τους
 • Εκδίδει άδειες τομής (OKO KAT.)

Αρμοδιότητες σε Θέματα σηµατοδότησης

 • Μεριμνά για την εγκατάσταση κάθε είδους πληροφοριακών πινακἰδων στην περιοχή του Δήμου [πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθµησης κτιρίων, παροχἠς πληροφοριών σε οδηγούς και διερχοµένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών µέσων κλπ].
 • Μεριμνά για τη σήμανση και διαγράμµιση οδών.
 • Για τα ανωτέρω έργα οι αρμοδιότητες του Τµήµατος είναι ανάλογες µε εκείνες του Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κωνσταντίνου Αικατερίνη Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018788 kss@elliniko-argyroupoli.gr
Κωτσάκη Μαργαρίτα 2131600189 kss@elliniko-argyroupoli.gr