Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εἶναι αρμόδια για τη µελέτη και εκτέλεση τῶν κἀθε εἶδους τεχνικών ἐργῶν του Δήμου, µε στόχο την ἐγκαιρη, οικονοµική και ἀριστη απὀ επιστηµονικἠς απόψεως πραγµατοποἰησἠς τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφἀλιση συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίώς στον τοµέα τῶν μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της  αποστολἠς της, καθορίζονται απὀ τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Νάσιος Δημήτρης Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018760 texniki@elliniko-argyroupoli.gr