Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Τμήματος Μελετών και Κατασκευών

 • Συνεργάζεται µε το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων, κτιριακών ἐργων, καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθµισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση όλων τῶν αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των ἐργων του Τµήµατος [εκπόνηση µε προσωπικό του Τµήµατος ἡ µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλἠ εκπόνηση των μελετών.
 • Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία,τεχνικὀ εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου.
 • Συνεργάζεται µε τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλἠ εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που ανατίθενται σε τρίους.
 • Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής τῶν ἔργων που εκτελούνται απὀ τρίτους.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τµήµα.
 • Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία τῶν ἐργων που εκτελεἰ και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων [φάκελοι των έργων].
 • Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρὀοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήµατος.
 • Παρέχει γραμµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της [τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραϊώση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, Θέματα προσωπικού, αρχειακή κατανομή κλπ.].
 • Λειτουργίες πολεοδοµικών εφαρμογών, τοπογραφικών εργασιών, κτηµατολογίου και λειτουργ/ες Γεωγραφικῶν Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ — 015].

Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας

 • Το Τµήµα έχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου [κτίρια, αυτοκίνητα κλπ] και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία µε το Τµήμα Ηλεκτρομηχανολγικώὠν Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών αλλά καιτο Τµήµα Πρασίνου και Περιβάλλοντος:
 • Μεριμνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακἠς διαχείρισης, σύμφωνα µετους σχεδιασμούς της Πολιτείας, ἐτσι ωστε να επιτυγχάνεται συστηµατική Και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Μεριμνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτώσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα µε τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
 • Μεριμνά για την εφαρμµογἡ των µέτρων µείώσης της ενεργειακἠς κατανἀάλώσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και τῶν δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται απὀ την Πολιτεία.
 • Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων απὀ το Δήμο.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μερκούρη Μαρία Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018773 meletes@elliniko-argyroupoli.gr
Θεοχάρη Βασιλική 2132018774 meletes@elliniko-argyroupoli.gr
Τσολάκης Θεοχάρης 2132018780 meletes@elliniko-argyroupoli.gr
Σκαράκη Μαρία Γραμματεία