ΕΣΠΑ 2014 2020 ΜΕΓΑΛΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης
Τίτλος πράξης: Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στην οποία ο Δήμος έχει ενταχθεί με την Α.Π 7558/10-9-2020 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5060254

Πατήστε για περισσότερα