Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ορισμός και Εξουσιοδότηση Εντεταλμένων Συμβούλων