Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση νέας εγγραφής ή επανεγγραφής την οποία θα πραγματοποιήσετε στον αντίστοιχο σύνδεσμο: polellinargyr.intellisoft.gr
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 6μήνου).
 3. Πιστοποιητικό υγείας, (κατεβάστε το έντυπο παρακάτω) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Παιδίατρο, την 1η σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας με τα στοιχεία του παιδιού και οι σελίδες με τα εμβόλια.
 4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα εφορίας φορολογικού έτους 2022 για όποιον έχει πραγματοποιήσει την φορολογική του δήλωση ή δήλωση του φορολογικού έτους 2021. Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.
 5. Αποδεικτικά εργασίας/ανεργίας (και για τους δύο γονείς)
  • Άνεργος Γονέας : Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ το οποίο έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. Για Γονέα που λαμβάνει επίδομα ανεργίας απαιτείται ανάλογη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  • Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα καθώς και εκτύπωση των τελευταίων ενσήμων (την κατεβάζετε από την αντίστοιχη ιστοσελίδα με τους κωδικούς του taxisnet). των δύο γονέων
  • Δημόσιο Τομέα - ΟΤΑ - ΝΠΔΔ : τελευταία μισθοδοσία.
  • Eλεύθεροι επαγγελματίες: Απόκομμα των εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. τελευταίου διμήνου (εξοφλημένο ή μη) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ όπου επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
  • Αναγγελία πρόσληψης εργασίας (έντυπο Ε4) εφόσον δεν αποδεικνύεται η εργασία από τα ανωτέρω.
 6. Αποδεικτικό κατοικίας: Λογαριασμό παροχής ρεύματος ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερήςτηλεφωνίας ή συμβόλαιο σπιτιού ή αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής μίσθωσης κατοικίας.

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

 1. Σε περίπτωση αναπηρίας με ποσοστό έως 67% και άνω, των γονέων ή τέκνου απαιτείται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.
 2. Σε περίπτωση θανάτου Γονέα απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 3. Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή βεβαίωση επιμέλειας παιδιού από Αρμόδιο Δημόσιο Φορέα.
 4. Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση και Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού. Όταν δεν αποδεικνύεται η διάσταση, θα πρέπει να προσκομιστούν κανονικά τα δικαιολογητικά και των 2 γονέων.
 5. Φοιτητής Γονέας : Βεβαίωση από την Σχολή φοίτησης
 6. Στρατιώτης Γονέας : Βεβαίωση στρατού.
 7. Αλλοδαποί Γονείς : Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του(αν δεν είναι με λατινική γραφή), Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

Διευκρινίσεις

 • Για να θεωρηθεί πλήρης η αίτηση, να μοριοδοτηθεί και να αξιολογηθεί, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα στοιχεία και των δύο γονέων καθώς και να επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 6μήνου), όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια, ορφανική οικογένεια). Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση (τελευταίου 3μήνου), από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από συμβεβλημένο με το Δικηγορικό Σύλλογο, μεταφραστικό γραφείο.

Συνημμένα έγγραφα