Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΥΨΩΡ7-Σ69 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 63837 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισήγηση για τοποθέτηση πινακίδων Α.Μ.Ε.Α στην οδό ΧΡ.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 8 («ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ») στο Ελληνικό.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΤΝ7ΩΡ7-ΑΞ3 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 63696 Αρ. Αποφ.: 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση 3η Δόση _Φόρου εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων άρθρο 40 & 46 N.4172/2013 - Βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧ09ΩΡ7-ΦΛΙ 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2240 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ενιαίος φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) - Βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006_ Δόση 5/10 ληξη 29/9/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΧΦΩΡ7-ΔΣΤ 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2241 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
15/08/2023Σ14/09/2023 υνεχιζόμενη σύμβαση για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΟΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ)2022-2024 -Βάσει του άρθρου 160 του Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΛΦΩΡ7-4Β1 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2255 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2109914367-2109600609-2109932559 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΣΝΩΡ7-ΠΓΕ 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2254 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 683ΒΩΡ7-92Ε 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2247 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΙΣΤΑ 89814 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας - βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΗΤΩΡ7-4Η9 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2252 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
05/2023 VOLTERRA AE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ξ2ΘΩΡ7-2Ο9 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2246 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
02/2023 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΔΞΩΡ7-7Β1 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2245 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.205