Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΑΔΑ: ΨΜΙΖΩΡ7-6ΜΔ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32794/21-05-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες εκτάκτων αναγκών) ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΕΒΩΡ7-Γ5Ρ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32706 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων - ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΖΒΦΩΡ7-ΚΡΟ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32704 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 943/2024-Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για τα Κοιμητήρια του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ψ9ΛΩΡ7-1ΤΔ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 943 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων - ΕΠΙΣΤΡΟΔΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ Β.Μ. (ΑΠΟΦ.ΔΕ 96/2024)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8ΨΧΩΡ7-2ΧΔ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32703 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ941/2024-Συνεχιζόμενη Σύμβαση για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και σακών απορριμμάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΖΖΣΩΡ7-ΨΗΠ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 941 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετάταξη του υπαλλήλου Ηλιάδη Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Μουσικών, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 938ΥΩΡ7-ΗΙΚ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 26016/2.4.2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μετάταξη του υπαλλήλου Σπυρόπουλου Ευάγγελου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου/ειδικότητας Οδηγών, σε ίδια κατηγορία ΔΕ, κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5ΕΚΩΡ7-ΞΝ9 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 25434/1.4.2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ7Κ6ΩΡ7-ΟΙΔ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32617 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης, της υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, Βενέτη Περσεφόνης, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 990ΜΩΡ7-ΜΜ3 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 26942/4.4.2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης, του υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, Δράκου Νικολάου, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5ΛΖΩΡ7-17Ω 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 26626/4.4.2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΟΜΑΔΑ Δ ΚΑΙ Ε)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ1ΕΩΡ7-ΛΚΙ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 937 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 2.453