Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 60ΞΜΩΡ7-ΛΚ4 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 7153/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Α2 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WC
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΑΚ0ΩΡ7-ΙΨΓ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 6999/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Α1 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WC
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ν3ΣΩΡ7-Κ37 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 7000/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤ.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6374ΩΡ7-ΘΑ3 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 7226/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΡΦΩΡ7-9Θ4 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 1440 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΘΣ4ΩΡ7-218 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 1439 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΩΓΩΡ7-ΝΗΧ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018-215-oe ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 62ΤΗΩΡ7-ΦΧΕ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018-217-oe ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.199 2.200 2.201 2.202 2.203 2.424