Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης έχει θέσει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την προστασία του Δασικού πλούτου του Υμηττού.

Η διαχείριση του πρασίνου αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Το τμήμα Πρασίνου μεριμνά για την συντήρηση, διάδοση και καθαριότητα του πρασίνου της πόλης.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 • Συντήρηση του πρασίνου
 • Κατασκευή και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου
 • Φύτεμα, κλάδεμα και κόψιμο δέντρων / φυτών που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.
 • Κοπή δέντρων
 • Φυτοπροστασία

Στην περιοχή του Δήμου μας υπάρχουν χώροι πρασίνου όπως:

 • Παιδικές χαρές
 • Πλατείες και νησίδες
 • Πάρκα και Δασύλλια
 • Πεζόδρομοι
 • Βουνό

Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας

 1. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και  μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου  του Δήμου.
 2. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (  τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα  κλπ).
 3. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
 4. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου  και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 5. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα  κλπ).
 6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται
 7. σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 8. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 9. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου  του Δήμου.

Αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία
 2. για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 3. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του  συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 4. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των  τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία  του Τμήματος.
 5. Καταγράφει και  συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.

Κοπή δέντρων

Για την κοπή δέντρου σε πεζοδρόμιο ή πλατεία ή κοινόχρηστο χώρο απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία ή το Δασαρχείο και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπου απαιτείται και ανάλογα με το είδος δένδρου.

 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο γενικό πρωτόκολλο προς το τμήμα πρασίνου.
 • Ακολουθεί αυτοψία από την γεωπόνο του Δήμου, εισήγηση στο Δημ. Συμβούλιο και διαβίβαση στο Δασαρχείο.
 • Κάθε δέντρο που κόβεται αντικαθίσταται εκτός και αν το πλάτος του πεζοδρομίου δεν το επιτρεπει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό πόλης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.